28 de març de 2017
28.03.2017
40 Años
40 Años
Consultori Legal de TAX

Què cal saber del subministrament immediat d'informació?

Article de Marta Romans, economista del Departament fiscal de TAX Economistes i Advocats

28.03.2017 | 09:19
Marta Romans, economista de TAX.

L'entrada en vigor, el proper 1 de juliol, del nou sistema de gestió de l´IVA anomenat Subministrament Immediat d´Informació (SII) suposa tota una revolució en aquest impost que està en vigor des de fa poc més de trenta anys. De les declaracions periòdiques mensuals passarem a la presentació pràcticament diària de les informacions requerides. Podríem dir que el contacte amb l´Administració Tributària, l´Agència Estatal d´Administració Tributària (AEAT), s´integra en el dia a dia de les empreses, a un nivell similar a clients, proveïdors i entitats financeres.

Aquest nou sistema serà obligatori per a aquelles societats que facturin més de 6 milions d´euros (grans empreses), les que estiguin en el Règim de Devolucions Mensuals (REDEME) –exportadors, bàsicament– i, com a conjunt més minoritari, els grups d´IVA. La resta d´empreses tindran la possibilitat d´aplicar opcionalment aquest nou sistema, mitjançant la presentació de declaració censal a Hisenda (model 036). En el cas de les empreses incloses al REDEME, es podrà exercitar la renúncia al règim durant el mes de juny d´aquest any (abans de l´entrada en vigor del SII).

La principal característica del SII consisteix a subministrar, per via electrònica i mitjançant serveis web a l´AEAT, els llibres que la normativa de l´impost sobre el valor afegit determina:

  • Llibre registre de factures emeses.
  •  
  • Llibre registre de factures rebudes.
  •  
  • Llibre registre de béns d´inversió.
  •  
  • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Quedi clar, doncs, que no es tracta d´enviar les factures en format electrònic, sinó la informació o les dades que contenen i que s´indiquen en la norma reglamentària per a cada un dels llibres.

El termini per a enviar el detall dels registres serà de quatre dies naturals, tant per a factures emeses com per a factures rebudes. Ara bé, durant aquest 2017 i com a termini extraordinari, el termini serà de vuit dies naturals. En tots dos casos, dins el còmput s´exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals.

En el cas de factures emeses, hi haurà vuit dies –quatre a partir de l´1 de gener del 2018– des de la data d´expedició (que no ha de coincidir, forçosament, amb la de meritació), per a enviar els registres. En aquest punt, és important recordar que hi ha un termini màxim per a emetre la factura: abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´ha produït la meritació (entrega del bé, prestació del servei o cobrament).

Les informacions que s´han d´enviar coincideixen amb els actuals registres, pel que fa als següents camps: número i sèrie, data d´expedició, data de l´operació, identificació del destinatari, base imposable, tipus IVA –o IVA inclòs–, quota IVA i Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC). Però hi ha noves informacions: tipus de factura (normal, simplificada o rectificativa); en el cas de la rectificativa, identificar quina és l´original, descripció de l´operació –que no pot ser genèrica– tipus "prestació de serveis" o "entrega de béns"; règims especials –agències de viatges, béns usats, criteri de caixa, com a més habituals–, període de liquidació, indicar si és operació exempta o no subjecta, facturació per destinatari, inversió del subjecte passiu. Hi haurà també la possibilitat de realitzar assentaments resum de factures (serà necessari informar del número i sèrie de la primera i darrera factura).

En el cas de factures rebudes, el termini serà de vuit dies –quatre a partir de l´1 de gener del 2018– des de la data en què es produeixi el REGISTRE comptable i, en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent al període en què s´hagin inclòs les operacions corresponents i en què es dedueixi l´IVA suportat. Per exemple: un empresari que rep una factura el 9 d´agost de 2017 decideix deduir la quota suportada en el mes d´agost i registra comptablement amb data d´entrada en el sistema el 13 de setembre. El termini per a trametre aquest registre a través del SII finalitza dos dies després d´aquesta darrera data, és a dir, el 15 setembre.

Pel que fa a les informacions a trametre, en l´àmbit del llibre registre de factures rebudes, és similar al que ha estat exposat en el cas de factures emeses. Hi ha un canvi important: el número de recepció deixa pas al número i sèrie del proveïdor. Aquest serà un camp important per l´en­creuament de dades que durà a terme l´AEAT. Novetat important que afecta tots els subjectes passius d´IVA, apliquin o no el SII, és que cal fer constar les quotes d´IVA deduïble –tant pensant en els casos de prorrata com en el cas dels turismes.

La contrapartida, quant a les obligacions formals, serà l´estalvi d´haver de presentar les declaracions del resum anual, model 390, i els models 340 i 347.

En el cas d´aquelles empreses que realitzin operacions a territori comú i territori foral, hauran de complir amb el SII si tenen el seu domicili fiscal en el primer, mentre que si tenen el domicili fiscal a territori foral amb un volum d´operacions superior als 7 milions d´euros, dels quals el 75% s´hagués realitzat a territori comú, aplicarà també el SII segons la normativa estatal.

És important assenyalar que, en l´últim període de l´exercici, caldrà informar dels imports superiors a 6.000 euros que s´hagin rebut en efectiu de la mateixa persona o entitat per les operacions realitzades durant l´any natural. Aquesta informació es detallarà en el llibre registre d´imports en metàl·lic.

Finalment, cal tenir molt en compte que, seguint allò que estableix la Llei General Tributària, en el seu article 200.3, en el cas de produir-se retards en el compliment de la gestió dels llibres registre, a través de la seu electrònica de l´AEAT, la sanció serà d´un 5 per mil de l´import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 euros i un màxim de 6.000 euros.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema