La Generalitat ha pagat 9,3 milions d´euros en interessos als farmacèutics després que el jutge els hagi donat la raó en la reclamació col·lectiva pel retard en l´abonament de les seves factures. El Jutjat Contenciós administratiu número 15 de Barcelona ha dictat sentència sobre la segona reclamació d'interessos relativa a les factures de la prestació farmacèutica dels mesos de gener a abril del 2013, i de setembre del 2013 a març del 2014. Queda pendent de resoldre una primera reclamació de les factures compreses entre agost del 2011 i octubre del 2012. Es reclamen 12,4 milions d´euros que suposen els interessos de les factures dels darrers cinc mesos del 2011 i de gener a octubre del 2012.

Pel que fa a les factures de gener del 2013 i els 23 primers dies del mes de febrer del 2013, l'interès de morositat estimats pel jutge és d'un 4%, segons s´ha indicat des del Col·legi de Farmacèutics. Per als darrers 5 dies del mes de febrer del 2013 i per a la resta de mesos (març, abril, setembre, octubre, novembre i desembre del 2013 i de gener a març del 2014) es reconeix la meritació d'interessos de demora de la Llei 3/2004 de morositat, que representen una mitjana del 8'5% anual entre els dos anys.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) va pagar el 15 de setembre la quantitat global reclamada de 9.320.700,96 euros al jutjat, d'acord amb la sentència de data 27 d'octubre del 2015. Aquesta quantitat correspon a la suma total de farmacèutics titulars de Catalunya.

Des del Col·legi de Farmacèutics es vol deixar clar que aquesta compensació és la que preveu la llei pels danys que es produeixen en una situació d´impagament. Lamenten, a més, haver hagut de passar per situacions "crítiques" que han deixat professionals amb càrregues econòmiques "que no han pogut suportar". A parer del Col·legi, els interessos no compensen aquests casos "ni l´angoixa que han viscut, ja no només els farmacèutics, sinó tots els proveïdors que han patit retards en els pagaments insostenibles".

Altres pagaments

D´altra banda, des del Col·legi es recorda que el 31 d'agost el CatSalut va pagar als farmacèutics la factura dels medicaments dispensats al juny, per valor de 118,2 milions. Segons s´indica, va arribar amb una mitjana de 25 dies de retard, perquè "s'hauria d'haver fet efectiva" el 5 d'agost.

En aquest sentit se subratlla que el 5 de setembre s´haurien d´haver cobrat 118,8 milions corresponents als medicaments dispensats el juliol, tal i com recull el concert signat amb la Generalitat que estableix un pagament a 35 dies.

Si a finals de setembre es cobra la factura del juliol encara quedarà pendent la d´agost, que s´hauria de pagar el 5 d´octubre, per valor de 109,3 milions.