26 de abril de 2016
26.04.2016

Renda 2015: Qui està exempt de tributar en l'IRPF?

Hi ha determinats supòsits per 'lliurar-se' de fer la declaració. Així i tot, pot ser convenient fer-la

26.04.2016 | 18:56

La declaració de la renda inclou diversos supòsits en què determinats contribuents poden estar exempts de realitzar-la. Generalment, es tracta de rendes baixes o que provinguin de conceptes com les pensions.

Em convé fer la declaració de la renda?

Es pot donar el cas que el contribuent estigui exempt de declarar, però li convingui fer-la perquè el resultat serà a retornar per al declarant. Per això, una bona idea pot ser sol·licitar l'esborrany de la renda i anotar les dades per conèixer una orientació del resultat final.

Els supòsits que eximeixen de fer la declaració de la renda són els següents:

-Si es guanya menys de 22.000 euros.

Totes les persones que hagin percebut menys de 22.000 euros per rendiments de treball, sempre que siguin d'un sol pagador.

-Si guanyes més de 12.000 euros de diversos pagadors.

Si la suma dels diners percebuts pel segon i següents pagadors superar els 1.500 euros el límit per estar exempt de fer la declaració cau fins als 12.000 euros. És a dir, si un pagador supera els 1.500 euros, tot i que la suma total anual estigui per sota dels 22.000 euros, si s'està obligat a declarar.

-Si guanyes més de 11.200 euros i només cobres la pensió

El límit d'11.200 euros s'aplicarà quan els rendiments del contribuent provinguin només de pensions de la Seguretat Social, a més de quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

-Si es guanya més de 11.200 euros amb prestacions passives

Així mateix, el límit de 11.200 euros també s'aplica quan s'inclouen les anomenades 'prestacions pasives', que inclouen les pensions derivades de la Guerra Civil, els ajuts a víctimes de delictes violents i les pensions per actes de terrorisme.

Els rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials estan exempts de declarar quan hagin estat sotmesos a retenció i la seva quantia global no sobrepassi els 1.600 euros anuals.

També es lliuren de declarar les rendes immobiliàries imputades, els rendiments íntegres del capital mobiliari i subvencions per a l'adquisició dels habitatges de protecció oficial, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

-Si es guanya menys de 1.600 euros amb rendiments de capital mobiliari

Les persones que hagin obtingut rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, sempre que no superin els 1.600 euros en el seu conjunt, estan exemptes de fer la declaració de la renda. Per contra, si es sobrepassen els 1.600 amb inversions o fons de comptes corrents, caldrà tributar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema