L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà acaba d’ingressar tretze protocols notarials històrics corresponents a l’activitat fedatària d’aquesta institució durant el 1922. Aquests documents corresponen a les notaries de Figueres i Castelló d’Empúries.

Un dels notaris més coneguts que exercia a Figueres era el pare del pintor Dalí, Salvador Dalí Cusí. L’arxivera Èrika Serna explica que fent un repàs ràpid per a l’elaborat les fitxes catalogràfiques de cada volum, s’ha constatat que «hi ha moltes escriptures de protestos per impagaments per part de nombrosos particulars i nombroses vendes de petites finques rústiques per bona part de la comarca». El notari Dalí va formalitzar dues importants societats: García de Pou S.L., de fabricació i venda de vidre, cristall i altres articles per temps indefinit amb un capital de cinquanta mil pessetes, i Vicente Salleras Camps S.A., amb un milió de pessetes de capital social per cinquanta anys per importació i exportació de cereals, llegums, fruites seques, oli, benzina, llavors, farratges i banca. També hi ha escriptures de subhastes públiques fetes a la duana de Portbou de nombrosos lots, dels quals no solen especificar el contingut, que tot sovint resten vacants, ja que no es presenta cap oferta. En canvi, l’adjudicació pública del veler francès George André, que havia naufragat davant de les costes de Portbou, va ser per Salvi Jacomet Mir per 3.515 pessetes, més les despeses del reflotament. El negoci de l’energia elèctrica també anava en augment, així l’empresari Carles Cusí de Miquelet pogué eixamplar el canal de la Muga pel terme de Darnius signant una escriptura de servitud amb el baró de Vilagayà, Manuel de Delàs, veí de Barcelona, que, per cert, inclou un plànol alçat a mà molt detallat que acompanya l’escriptura.

L’Arxiu Comarcal custodia, fins avui, 1.864 volums notarials amb dates compreses entre els anys 1800 i 1922. Els anteriors estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona. El conjunt del districte de Figueres supera els nou mil toms. Els protocols notarials són objecte de consulta per a estudiosos de l’economia, de les institucions, de les formes de vida i del treball, dels costums, d’historiadors del dret i filòlegs, entre altres. La documentació generada per la institució notarial al llarg dels segles constitueix avui una part fonamental del nostre patrimoni documental.