L'exalcalde de l'Escala Víctor Puga ha fet efectiva la renúncia com a diputat provincial per part del PSC en el ple ordinari de maig de la Diputació de Girona. El diputat escalenc s'ha acomiadat del ple de la corporació després d’haver ocupat el càrrec des de l’abril del 2021 al maig del 2022. Deixa aquestes funcions polítiques per dedicar-se a l’activitat professional.

En el mateix ple s’han aprovat les bases reguladores de subvencions per a la consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) per a la seva inclusió a la propera modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-2023. 

La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 següents: Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom i Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

Polítiques de desenvolupament local

La posada en funcionament, per part dels ens locals, de polítiques de desenvolupament local és una decisió lliure i que, en tot cas, no té un finançament garantit, més enllà del que puguin aportar les mateixes hisendes municipals i de les transferències rebudes de les administracions superiors. La majoria de les entitats que han posat en funcionament àrees de promoció i desenvolupament econòmic local ho han fet contractant personal específic per desenvolupar programes destinats a afavorir la creació d’ocupació, la millora de l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació, i actuacions que faciliten el suport directe a la creació, la consolidació, el creixement o el replantejament d’empreses, així com a promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i a la seva competitivitat, entre altres actuacions.  

"Com que la llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any, i es constata que moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) no poden consolidar les places subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o les places dependents d’altres subvencions de la Generalitat, de manera que, tot i justificar un pla de treball adequat, els projectes no tenen la continuïtat necessària per manca de personal. Aquest fet suposa una pèrdua de talent i de recursos, ja que les administracions formen especialistes en les diferents matèries de l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local (comerç, emprenedoria, mercat de treball, teixit productiu, desenvolupament rural) que després no es poden consolidar", segons informa la Diputació de Girona.  

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, coneixedor d’aquesta situació, exposa que pretén donar suport a les entitats que apostin per la consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant tres anys del contracte. 

Premis als esportistes gironins

El Ple també ha aprovat les bases reguladores dels premis als esportistes gironins d’esports individuals que participen en competicions federades. Amb aquestes bases es vol regular el procediment per a la concessió de premis per al suport als esportistes d’esports individuals de la demarcació de Girona que formen part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment Català (ARC) de la Generalitat de Catalunya i/o que participen en campionats d’Espanya, d’Europa i del món, i fomenten la projecció de les comarques gironines a l’exterior i promouen l’activitat física i esportiva entre la població gironina. 

S’hi estableixen dues línies de suport: Suport als esportistes d’alt nivell que premiarà les persones seleccionades amb un import mínim de 500 € i un màxim de 5.000 €; i Suport als medallistes en campionats d’Espanya o campionats d’àmbit superior que premiarà les persones seleccionades amb un import mínim de 200 € i un màxim de 1.000 €.  

En el Ple també s’han aprovat diferents expedients de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, peticionats per diferents organismes i centres gestors de la corporació. Per un valor total de 1.784.922 euros. 

Declaració institucional de suport a la pagesia i a les zones afectades per les gelades de l’abril de 2022 

En aquest Ple de maig també s’ha consensuat una Declaració Institucional de suport a la pagesia, i a les zones afectades per les gelades dels primers dies d’abril del 2022, quan diverses zones de Catalunya van viure un dels pitjors episodis de gelades dels darrers anys. L’afectació es localitza principalment a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell, però també al nord de la Ribera d’Ebre, a poblacions com la Torre de l’Espanyol, Flix i Ascó. 

Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important a la propera collita, en força casos aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la, afegint-se a les conseqüències que el sector agrari ve suportant de sequera, encariment dels costos de producció i al seu agreujament a causa de la lamentable invasió de Rússia a Ucraïna i la seva cruenta guerra. 

Moció per tal d'incorporar el crim d'ecocidi a la legislació penal  

Tots els grups presents a la Diputació de Girona han acordat que el Ple de la Diputació insti al Congrés espanyol i al Parlament europeu per tal que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal i europea.  

A través d’aquesta moció es vol donar suport a una iniciativa recent tramitada a registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria la proposta, aniria al Parlament espanyol i tots els partits haurien de votar la seva incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament belga a escala de la UE.  

La moció aprovada considera, a més, molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del delicte d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les poblacions indígenes i aïllades. 

També es dona suport a la campanya internacional Stop Ecocide International i fomentar l’adhesió dels municipis de comarques gironines a aquesta campanya. I es recomana als municipis de la demarcació de Girona la substitució gradual de la pràctica de l’ús d’herbicides que contenen glifosat per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altre mètode no contaminant i que no malmeti la salut i el medi ambient.  

Moció en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí 

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat, d'altra banda, una moció presentada per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, Independents de la Selva i Tots per l’Empordà, de suport polític explícit al dret d'autodeterminació del poble sahrauí. 

El Ple remarca la tasca de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, que agrupa entitats catalanes solidàries amb la lluita del poble sahrauí, desenvolupa projectes de recolzament a la població sahrauí, denuncia la situació que pateix el poble sahrauí i treballa perquè les administracions públiques es posicionin a favor del poble sahrauí. En aquest sentit, ACAPS Girona i la Coordinadora d'ONGs solidàries promouen que els ens públics adoptin mocions com la que ens ocupa. 

El grups de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, Independents de la Selva i Tots per l’Empordà han proposat demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí. I que sigui proactiu i exigeixi al Govern del Marroc que compleixi amb les resolucions de les Nacions Unides i es realitzi, així, un referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li correspon a l’estat espanyol com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel Marroc.  

També instarà al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí.