La diputada socialista, Sílvia Paneque, ha presentat una proposta de resolució al Parlament per demanar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Biure i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per obtenir els recursos econòmics pel parc. “Creiem que aquest és un projecte que permetrà generar beneficis per al municipi i la comarca i a més que enriquirà el patrimoni geològic de comarques gironines i de Catalunya”, ha explicat la diputada.

Els socialistes detallen que l’any 1999 el Departament de Medi Ambient va encarregar a la realització d'un inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya (lEIGC). "Aquest inventari recull els afloraments i espais d'interès geològic que es consideren Patrimoni Geològic, espais de valor científic, educatiu o cultural que requereixen eines de planificació i gestió. Aquest inventari representava el pas previ i necessari per poder elaborar un conjunt de mesures de preservació del patrimoni geològic a Catalunya. Les 157 fitxes (70 del domini pirinenc, conca de l'Ebre i domini catalànide) que conformen aquest inventari marquen la localització d'aquests espais d'interès, valors que els caracteritzen, quines accions el poden posar en perill i quines poden actuar en favor de la seva conservació”, expliquen des del PSC gironí en un comunicat.

L'Ajuntament de Biure i el seu equip de govern ha manifestat el seu interès per poder impulsar un projecte de Geoturisme i ús educatiu del patrimoni geològic de la Geozona 157 d’acord amb un projecte treballat conjuntament amb el Centre Geocamb de la Universitat de Girona. A la fitxa IEIGC-157 del Mont-roig i els encavalcaments del Biure diu textualment: "La claredat amb què es mostren les relacions entre les diferents unitats i les estructures que afecten el conjunt fa que la zona sigui un dels espais més valuosos com a recurs didàctic per la comprensió del que és l'estructura geològica del Pirineu. La possibilitat de seguir, en poca distància, l'evolució lateral de les estructures, on els plecs passen a encavalcaments, augmenta l'interès com a recurs didàctic. Finalment, una ben diferenciada litologia amb colors contrastats fa que el seguiment visual de la geologia en el paisatge es faci clar i entenedor".

L’alcalde de Biure, Martí Sans, ha manifestat que “la proposta de parc geològic al municipi permetrà enriquir el col·lectiu de parcs de Catalunya i donar un impuls al territori. Des de l’Ajuntament creiem que aquests recursos al municipi permetran desenvolupar l’economia i a la vegada millorar el medi natural”. Finalment, la diputada socialista Sílvia Paneque ha insistit en que “aquest projecte inclou 10 accions de caire científic, divulgatiu i educatiu i s'emmarcarien en un ambiciós projecte de Parc Geològic que podria significar un impuls per la geoconservació, geoturisme i creació de recursos de divulgació i educació ambiental per les comarques gironines”.