L’estiu del 2021 serà recordat a Figueres pel desbloqueig d’un POUM que feia gairebé quatre dècades que estava encallat. L’Ajuntament presenta aquest document com el full de ruta que marca com serà la Figueres dels pròxims vint anys. L’horitzó es troba, doncs, en una Figueres de l’any 2040 que, com declaren amb convicció els membres de l’equip de govern, es dibuixa d’aquesta manera: «Plantegem una ciutat endreçada urbanísticament, pensada en la seva globalitat i tenint en compte el seu entorn i que té com a prioritat la millora de la qualitat de vida dels figuerencs i que alhora continuï sent una ciutat d’oportunitat que exerceix de capital».

Aquest convenciment municipal va acompanyat d’un argumentari que justifica, en sis apartats destacats, quines són les necessitats principals per executar el nou pla d’ordenació urbana de Figueres. El document de l’Ajuntament que recull les línies d’actuació en fa un resum, textualment, en aquests termes.

Creixement sostenible

Figueres no ha de créixer per créixer. Ha de ser una ciutat que creixi bé, sense tensionar-la més. El 2040 es planteja que hi hagi un màxim de 53.000 habitants i 25.000 habitatges. Unes xifres que estan força allunyades dels 75.000 habitants que es plantejaven fa uns anys.

Del creixement previst en sòl urbanitzable pel Pla General d’Ordenació, s’ha construït un 7%. Amb la nova planificació, es revisen les àrees estratègiques impulsades per la Generalitat el 2007 per adaptar-les a aquest creixement natural i sostenible. D’altra banda, es potencia l’oferta d’habitatge unifamiliar tenint en compte que aquesta és una de les necessitats de la ciutat. Sobretot a Cendrassos Sud, Vilatenim i la zona de l’Aigüeta.

Activitat econòmica

La nova planificació proposa potenciar l’activitat econòmica a la ciutat, augmentant el sostre amb aquest destí. Es passa del 18% al 27% del sostre de la ciutat. Figueres ha d’esdevenir una ciutat comercial i industrial que compti amb una bona xarxa d’accessos venint de Girona, de la Jonquera i de Vilatenim. A més, s’amplia la trama urbana consolidada que ha de possibilitar la implantació d’activitats comercials en àrees ben ubicades, com l’avinguda Vilallonga i la carretera de Roses.

Mobilitat

Es preveu el bypass ferroviari aprovat pel Govern de l’Estat amb una única estació al nord de la ciutat, però, a causa del fet que tot continua com abans, es manté l’opció per suprimir les vies del tren al centre si es mantenen les dues estacions. El POUM preveu, sobretot, acabar amb aquesta fractura al mig de la ciutat.

Pel que fa a l’estructura rodada, actualment és la mateixa que el 1967, tot i haver-se triplicat la població. L’Ajuntament vol que la iniciativa pública pugui posar al dia les necessitats rodades de la ciutat, per davant de la privada. Es preveu, també, l’execució de la ronda nord, entre l’avinguda Perpinyà i la carretera de Llançà, a més de l’acabament de la ronda oest. També es proposa finalitzar la xarxa d’aparcaments dissuasius i la creació d’una àmplia xarxa de carrils bici interurbans i que relliguin amb l’entorn de la ciutat.

Espai públic

Diu l’Ajuntament que Figueres és una ciutat densament poblada que necessita espaiar-se. És per això que es proposa intervenir en l’espai públic per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns, amb la creació d’una xarxa d’espais lliures a l’interior de la ciutat i d’espais connectors. També es preveu crear parcs de barri en les zones més denses i que actualment disposen de menys espais verds. L’objectiu és combinar-ho amb esponjaments i pacificacions d’alguns carrers, sobretot a la zona central-est de la ciutat. És important crear eixos verds que connectin amb els dos grans espais verds al voltant de la ciutat: el parc del Castell i el parc fluvial del Manol.

Equipaments

El nou POUM preveu l’acció de completar el sistema d’equipaments esportius, escolars i de lleure a la ciutat i el pla identifica on s’han de realitzar. En aquest sentit, els equipaments esportius s’ubicaran bàsicament a la zona esportiva actual, a darrere l’Hotel Ronda i a Vilatenim. A més, es considera la possibilitat de generar algun equipament rellevant de referència a la ciutat.

Espais oberts i paisatge

En definitiva, el POUM ha de ser l’eina que posi la ciutat en un context urbanístic del segle XXI, que millori la qualitat de vida dels figuerencs, que transformi la ciutat, que generi més oportunitats, que reforci la capitalitat i alhora obri la ciutat a tot l’Empordà i al seu entorn natural.