El ple municipal de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per a la futura construcció de l'escola Carme Guasch i Darné. Aquest és el darrer tràmit administratiu abans de poder redactar el projecte i iniciar el procediment d'adjudicació i licitació per poder construir durant l'any 2022, tal com es va acordar entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació.

El passat mes de setembre, la requalificació dels terrenys on s'ubicarà la nova escola ja va passar per ple. Ara es tramita el procediment amb els informes favorables de les diferents administracions i serveis amb competències sectorials, així com donar resposta a l'única al·legació presentada, desestimada.

Respecte als informes presentats, en primer terme, els Serveis Territorials del Departament d'Educació van emetre un informe desfavorable. Consideraven "inviable tècnicament i econòmicament" la nova construcció de l'edifici definitiu per haver d'interrompre el desenvolupament de l'activitat docent. Els serveis tècnics municipals d'urbanisme van haver de redactar un nou document on s'ajustaven els límits de la finca per fer compatible l'activitat escolar amb la nova construcció. Segons indica el mateix informe, "no introdueixen uns canvis significatius" i és per això que no cal iniciar de nou tota la tramitació.

Tots els grups de la corporació municipal coincideixen que aquesta aprovació és una bona notícia i, per tant, s'aprova amb la majoria absoluta necessària per tirar-ho endavant.