Aquest gener, l'agrupació Assemblea per Cadaqués va emetre un comunicat a través del qual demanava la dimissió de la regidora del govern, Airy Rodriguez (FEM Cadaqués), per unes suposades obres que s'haurien començat a executar en uns terrenys inclosos dins del pla parcial 8 PPU8, que no és edificable. L'equip de Gover va desmentir l'inici d'aquests treballs.

Els propietaris de la finca, han volgut sortir al pas d'aquest comunicat assegurant que "en aquest terreny no s'ha iniciat cap obra, ni està previst iniciar-la com es pot comprovar i així es van fer des del propi Ajuntament amb una visita".

Segons relaten Stefano Romizi, Carmen Rotllán i Francesc González "una tercera persona, aliena a la propietat, va demanar si podria guardar en el terreny i de manera provisional algun tauló, teules i pedres a la qual cosa la propietat no va tenir cap mena d'objecció. El terreny és un olivar sense accés pròpiament marcat, però si amb zones on ses pedres ja eren caigudes, pel que es va aprofitar una zona sense mur de pedres per accedir-hi. Així mateix, es va marcar un petit camí d'entrada que també possibilités en el futur la neteja de s'olivar i la possibilitat de collir ses olives".

Aquesta finca ha estat objecte d'un canvi urbanístic important, tal com expliquen Romizi, Rotllán i González, els quals, l'any 2001 van comprar aquest terreny "amb l'objectiu de desenvolupar-lo urbanísticament, d'acord amb es planejament vigent, fent una proposta de pla parcial que va ser aprovada per l'Ajuntament de Cadaqués i la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'any 2009".

"L'any 2012, en fase d'elaboració per part del Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cadaqués, del nou Pla Urbanístic de Cadaqués (POUM), vam ser convocats a una reunió a la seu de l'Ajuntament amb la presència, entre d'altres, de l'actual Director General d'Urbanisme, el qual mus va proposar deixar pel futur la majoria del sol d'aquest Pla parcial però poder desenvolupar un petit hotel a la zona propera a l'Avinguda Salvador Dalí. A partir d'aquest moment vam esperar el desenvolupament del POUM sense avançar amb l'aprovació que ja teníem, sent fidels a l'acord esmentat".

"L'any 2019 surt sa proposta, en el marc del Pla Director Urbanístic, de desclassificar aquest terreny i passar-lo a sol rústic tot i que complia amb ses especificacions demanades pel PDU, és a dir pendent inferior a 20%, no tenir impacte paisatgístic i no suposar un una discontinuïtat del territori, ja que està entre el càmping i dos hotels", afegeixen.

"Així i tot, finalment el Departament d'Urbanisme decideix desclassificar aquest terreny, de moment en aprovació provisional, encara que el projecte consistís a desenvolupar un petit hotel en barraques de pedra de sostre també de pedra situades entre ses oliveres, amb nul impacte paisatgístic. Val a dir, que l'any 2003 quan vam presentar per primer cop el pla parcial vam elaborar un llibre inventari de totes ses parets de pedra del sector amb sa ubicació de totes elles en un plànol (concretament 668 parets fotografiades)".

Els propietaris opinen que "l'Assemblea per Cadaqués, grup municipal que segurament està integrat per persones de bona voluntat que volen el millor pel poble, està encantat amb sa desclassificació del terreny, ja que havien fet expressament aquesta petició. Fins aquí, tot correcte i lícit".

Stefano Romizi, Carmen Rotllán i Francesc González asseguren que van comprar el terreny "com urbanitzable, vam pagar tot es seu desenvolupament, vam parlar i entendres amb ses diferents administracions locals i autonòmiques durant aquests 20 anys, i ara ens trobem que no val res. No és suficient aquesta aportació al futur de Cadaqués? Per als que així ho entenen, és clar, ja que el desenvolupament d'aquest projecte hagués suposat sa conservació d'aquestes parets de pedra i també l'arranjament de l'Avinguda Salvador Dalí". Els propietaris estan dolguts perquè consideren que en aquest tema hi ha hagut "interessos polítics i personals".