25 de novembre de 2020
25.11.2020
L'Empordà
Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries presenta un pressupost 2021 «flexible», de 22,9 milions d'euros

Els comptes, per fer front a la conjuntura econòmica actual, es debatran al ple de demà

25.11.2020 | 12:42
Són uns comptes que «contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania»

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries presenta un pressupost de 22.862.472,34 euros, «anivellat i equilibrat» amb els seus ràtios d'endeutament al mateix bon nivell que el 2020. Serà presentat per a l'aprovació inicial al ple municipal, en la sessió d'aquest dijous 26 de novembre.

Les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes, es mantenen tot i la situació actual.

El pressupost dels ens autònoms dependents és:

  • Ecomuseu Farinera: 264.799,98 euros, no varia respecte a l'exercici anterior.
  • Escola infantil Municipal "Passeig de les Oques": 730.246,02 euros, , un 0,57% menys que l'exercici anterior.
  • Escola Municipal de Música "Antoni Agramont": 180.554,57 euros, un 5,90% més que l'exercici anterior.
  • L'estat de previsions de despeses i d'ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d'Empúries 2000, SA, té l'import de 2.854.753,70 €, amb una disminució del 4,90% respecte a l'exercici 2020.

Segons el govern, és un pressupost «equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi» i presenta un projecte d'inversions, que juntament amb les que encara s'estan desenvolupant en el marc del pressupost 2020, «contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania».

Val a dir que el 2021, l' Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als cinc milions i mig d'euros, comptant amb les que encara s'estan executant de l'exercici 2020 i les que també està previst s'incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l'exercici 2020.

D'altra banda, amb l' actual conjuntura econòmica, s'ha elaborat un pressupost «molt flexible». Es parteix del principi de recaptació efectiva, pel que preveiem una disminució d'ingressos. No obstant això incorporaran partides de l'exercici 2020 al 2021 i podran utilitzar el romanent de tresoreria, que actualment és de 5,5 milions d'euros per anar atenent les necessitats de les àrees durant tot l'any 2021, podent donar compliment a les necessitats derivades de la pandèmia de la Covid-19.

Destaquen les subvencions que es donen a les entitats d'àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials. L'any 2021, serà el quart any que es donen subvencions per a l'adquisició dels llibres de text.

Pressupost municipal

El pressupost de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a l'any 2021 puja a 22.862.472,34 euros, la qual cosa significa una variació del -3,22% respecte a l'any anterior.

En quant al Capítol I, Despeses de personal, s'ha incrementat en un 2,17 % del 2021 respecte del 2020. Aquest augment prové d' incrementar les retribucions un 0,90 % del 2021 respecte del 2020, en base al Projecte de PGE pel 2021 , tot i que l'execució real d'aquesta puja, no es materialitzarà sense l'aprovació de la mateixa en els Pressupostos Generals de l' Estat per a 2021.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la cobertura de places que han quedat lliures per jubilacions o baixes. Les principals son :

  • 1 plaça inspector Policia local ( 9 mesos )
  • 2 places caporals Policia local ( 9 mesos )
  • 2 places agents Policia local ( 12 mesos )
  • 5 places agents cívics ( temporada estiu )
  • 1 plaça tècnic habitatge ( 12 mesos )

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, passen de 8.489.979,59 euros a 8.056.486,50 euros del 2020 respecte del 2021, i això representa una disminució del 5,11%.

Degut a l'actual situació conjuntural provocada per la Covid-19 això suposa un impacte negatiu en els recursos disponibles. No obstant això la rebaixa de crèdits de despeses s'ha materialitzat en una reducció en les partides de despeses voluntàries, no reduint en cap cas, crèdits per despeses obligatòries i necessàries pel funcionament operatiu de serveis i activitats municipals.

El Capítol III, Despeses Financeres, ha disminuït en un 35,18 %, passant de 104.932,35 euros el 2020, a 68.019,34 euros, que es preveuen pel 2021.

El Capítol IV, Transferències Corrents destaquen les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats.

Capítol VI, Inversions, que resten desglossades a l'expedient del pressupost. Es quantifiquen en 1.478.800,00 euros. S'ha de destacar que el programa d'inversions per l'exercici 2020, quines previsions definitives són de 5.907.808,57 euros, no s'ha executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2021, tindran un volum d'inversions previst «molt considerable».

En quant al Capítol IX, Passius Financers, s'incrementa en un 4,75%. Es passa de 1.411.790,97 euros del 2020 a 1.478.873,00 euros al 2021.

El Pla d'Inversions de l'exercici 2021 és el que es detalla a continuació:

Equipament Policia Local, protecció civil i mobilitat 4.000,00
Obres dipòsit municipal de vehicles 5.000,00
Senyalització vertical (manteniment) 10.000,00
Obres dependències policials per càmeres videovigilància 10.000,00
Minideixalleries 11.000,00
Inversions Obres Generals 150.000,00
Direccions d'obra i projectes 47.579,00
Senyalització viaria horitzontal 25.000,00
Ponts peatonals Empuriabrava 225.000,00
Voreres Aeroclub Biblos 30.000,00
Reasfaltat i pavimentació de carrers  200.000,00
Manteniment i adquisició Jocs Infantils 50.000,00
Carrils Bici 40.000,00
Coberta Camp de Futbol 80.000,00
Bombament c/ Pau Casals i Francesc Macià 150.000,00
Plaques Fotovoltàiques 25.000,00
Millores Enjardinament Municipi 30.000,00
Mobiliari 8.000,00
Ampliació consultori mèdic Empuriabrava (Pressupostos Participatius) 200.000,00
Programa ajut a la rehabilitació lloguer social 6,00
Adquisició maquinària 6,00
Adquisició de taules i cadires 6,00
Ascensor edifici Ajuntament 25.000,00
Projectes Software 15.006,00
Adquisició software i hardware 34.260,00
Videovigilància manteniment i ampliació  10.000,00
Segurització i contingència CPD 1a fase 6.000,00
Llicències Windows 10 7.580,00
Audiovideoacta 6.806,00
Millores Biblioteca 16.000,00
Actuacions agrícoles  12.100,00
Arranjament camins rurals 14.520,00
Adquisició terreny gossera 14.825,00
Estany de la Vila 12.100,00
Actuacions de sostenibilitat energètica     6,00
Adquisició programa gestió mediateques: Fotoware 4.000,00
Total 1.478.800,00

Estat d'ingressos

S'ha adoptat en general, com ja és habitual per prudència el criteri de caixa en les previsions, per tal d'ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació. D'aquesta manera, s'espera aconseguir una menor desviació entre el pressupostat i el realment liquidat i ingressat.

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment de 0,94%, passant de 12.084.721,11 euros, previstos al 2020, a 12.198.571,98 euros, previstos pel 2021.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, es manté amb un import de 350.000,00 euros de provisió definitiva.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a la baixa de 5,12%.

La pressió fiscal per l'exercici 2021 no ha experimentat variacions significatives. Baixa respecte a l'any 2020 ja que s'han augmentat les bonificacions en determinats impostos i taxes .

En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions disminueixen respecte del 2020, concretament el 5,58%, passant de 3.301.470,28 euros a 3.117.380,24 euros.

L'import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2021 una disminució del 41,50%, passant el 2020 de 832.827,57 euros a 487.227,57 euros al 2021, aquesta disminució es produeix sobretot pel fet que ja no es preveu l' ingrés per la concessió de la zona blava.

El Capítol VII, Transferències de capital, no es preveu inicialment cap transferència per l'exercici 2021.

El Capítol VIII, Actius financers, es preveu per primera vegada, un retorn d'aportacions dels Organismes Autònoms cap a l'Ajuntament, reflectit en els seus Romanents de Tresoreria per despeses generals a 31/12/2019.

El Capítol IX, Passius financers, incrementa en un 9,96 %, passant de 1.411.623,33 euros a 1.478.800,00 euros, que serviran per finançar inversions. Aquest import és equivalent a la previsió d'amortització de deute, pel proper exercici.

Estalvi pressupostari

Aquest exercici 2021 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.264.128,28 euros, estalvi que es destina a l'amortització de passius financers, juntament amb el retorn d'aportacions d'excedents dels organismes autònoms.

Endeutament

L'endeutament a llarg termini a final de 2021, està previst en el 38,64 %, una mica inferior a l'exercici anterior.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent