La Junta de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha acordat actuar proactivament i amb antel·lació per demanar als consistoris municipals i a les autoritats competents de ports i costes que de cares als pressupostos del 2021 tinguin en compte la situació que ha viscut i torna a viure el sector de tancament total i impossibilitat de produir amb la seva activitat.

El President de l'entitat Miquel Gotanegra considera que les administracions municipals han de demostrar mesures pel sector davant la insuficiència de mesures d'ajudes directes que arriben provocades pel tancament dels negocis".

Les mesures que demana l'entitat tenen en compte els següents impostos municipals i sobre els cuals l'entitat considera que s'ha de tenir una sensibilització especial per les empreses d'hostaleria de la comarca tot realitzant una rebaixa o exuneració total dels mateixos:

  • Impost sobre Bens Immobles (IBI) respecte dels locals i immobles dedicats exclusivament a l'hostaleria.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
  • Taxes per l'utilització privativa o per l'aprofitament especial del domini públic local (Terrasess).
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica de les empreses del sector.
  • Taxa per distribució i subministrament d'aigua. (Aigua)
  • Taxa per la prestació dels serveis de clavegaram. (Clavegaram)
  • Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals (escombreries).
  • Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments (Concessions municipals o de ports i costes de generalitat o estat)

La patronal d'hostaleria de l'Alt Empordà considera que seria bo tenir una resposta homogènia i considerada amb aquestes peticions per part de tots els consistoris municipals tot demostrant una sensibilitat i aposta pel sector més afectat en termes d'activitat per la pandèmia. La petició de l'entitat es fa ara perquè no s'entri amb els pressupostos del 2021 sense haver considerat aquest escenari i sense haver de patir les impossibilitats d'haver-ho contemplat prèviament.

L'entitat reclamarà la resposta d'aquestes peticions i les considera essencials pel bé d'una activitat clau pel nostre territori.