L'Ajuntament de Castelló d'Empúries fa un estudi d'habitatges buits del municipi per incentivar el lloguer social. El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar la mobilització del parc d'habitatges buits cap al lloguer assequible, afavorint així el dret a l'accés a l'habitatge del gruix de la població, i en particular d'aquells col·lectius que més ho necessiten Un estudi d'habitatges buits és un anàlisi que detecta qualitativament i quantitativament quins són els edificis amb ús habitatge que es troben desocupats o que presenten situacions anòmales en el seu ús com la sobreocupació o l'infrahabitatge en un municipi o zona concreta.

Realitzar un anàlisi sobre l'estat del parc d'habitatge és fonamental abans de proposar polítiques d'habitatge, ja sigui per economitzar esforços i no fer feines en va; o perquè aquestes solucions s'adeqüin a la realitat del municipi i de la població que l'habita. El fet de posar sobre el plànol els habitatges desocupats i fer un estudi detallat d'aquests, permet visualitzar en quina magnitud afecta la problemàtica de l'accés a l'habitatge al municipi, i permet desenvolupar un seguit de propostes d'actuació per tal de donar-hi solució en un futur d'una manera concreta i localitzada.

L'estudi s'ha encarregat a la cooperativa Undos arquitectura, que realitzarà un anàlisi dels habitatges buits i altres situacions anòmales del nostre municipi amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats. Aquesta actuació s'acull a les línies de subvenció que ofereix l'Àrea de Cooperació Local del Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona a fi d'impulsar, fomentar i incentivar la planificació i el desenvolupament de les polítiques publiques d'habitatge.

El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar la mobilització del parc d'habitatges buit cap al lloguer assequible, afavorint així el dret a l'accés a l'habitatge del gruix de la població, i en particular d'aquells col·lectius que més ho necessiten: joves, gent gran o persones en situació de risc d'exclusió. L'estudi també ha de servir per a fer propostes per a revitalitzar les zones degradades i frenar l'envelliment i el deteriorament dels edificis.