L'Ajuntament de Garriguella ha endarrocat 60 nínxols de la part nord del cementiri municipal (10N-69N), d'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es necessita notificar als titulars dels drets funeraris i/o familiars dels difunts per tal de gestionar correctament les restes cadavèriques.

Degut a que majoritàriament es tracta de drets funeraris centenaris, fet que impossibilita les notificacions a tots els interessats, s'informa públicament que en un termini de 15 dies hàbils, els afectats poden consultar l'informe tècnic i determinar el lloc on volen que siguin inhumats els cadàvers, cendres o restes cadavèriques contingudes a les sepultures, sempre aportant el títol que acredita el dret funerari. A més, també s'informa que els interessats, si ho consideren, poden assistir a l'exhumació, l'Ajuntament els comunicaria les dates.

Així doncs, un cop exhaurit el tràmit d'audiència a les persones interessades, es procedirà a l'exhumació dels cadàvers, restes cadavèriques o cendres per a la seva immediata re-inhumació o incineració dins el mateix cementiri (o al lloc on designin els titulars i en cas que no es comuniqués res al respecte, la inhumació es realitzaria en el lloc determinat per l'Ajuntament a tal efecte).