L'equip de Junts per Figueres, el principal grup de l'oposió en el consistori, ha presentat una moció "per combatre les ocupacions il·legals d'habitatges" per tal que sigui tractada en el pròxim ple municipal de setembre. Junts per Figueres, liderat per l'exalcalde Jordi Masquef, argumenta que "a dia d’avui, l’ocupació il·legal d’habitatges s’ha convertit en un problema social, convivencial i de seguretat a la ciutat de Figueres i cal establir amb urgència mecanismes que garanteixin el dret de tothom a un habitatge digne, però també el dret a la propietat privada. En aquest sentit, cal distingir entre les ocupacions que responen a una causa exclusivament social, de les que tenen un origen ideològic o delinqüencial -ja sigui perquè es tracta de grups organitzats que ocupen un immoble per treure’n un rèdit econòmic arrendant-lo irregularment a famílies vulnerables o bé perquè directament l’utilitzen com a espai o refugi de les seves operacions delictives-. En aquest sentit, cadascuna d’elles necessita actuacions diferenciades".

Des del grup municipal de Junts per Figueres es proposa "aplicar un abordatge global a la problemàtica amb un doble objectiu: Garantir que ningú tingui la necessitat d’ocupar un habitatge per causes socials i combatre les ocupacions irregulars amb un protocol d’actuació que, a partir de les competències municipals, contribueixi a posar fi a aquesta pràctica".

És per això que totes les actuacions que es plantegen en aquesta moció de JxF "permeten compatibilitzar el dret a l’habitatge amb el dret a la propietat privada, trencant la falsa dicotomia que no és possible un dret sense l’altre. Les administracions tenen l’obligació de garantir l’accés a l’habitatge, però també prevenir i combatre les ocupacions il·legals d’habitatges, tant amb mesures preventives per evitar-les, com amb accions reactives per posar-hi fi, especialment quan generen problemes de convivència i seguretat o afecten a petits propietaris".

Aquesta moció demana "un abordatge integral de la problemàtica que es basa en la prevenció (evitar les ocupacions socials), el coneixement (disposar d’informació real i rigorosa sobre els habitatges ocupats) i l’acció (combatre amb totes les eines les ocupacions, de forma diferenciada segons el seu origen). Al mateix temps, també es vol instar a la resta d’administracions, especialment l’Estat i la Generalitat, perquè fomentin la construcció d’habitatge públic a preu assequible, millorin l’atenció social en els casos d’emergència habitacional i s’impulsin els canvis legislatius necessaris per endurir les penes i agilitzar els desallotjaments en els casos de les ocupacions ideològiques o delinqüencials".

Les set propostes al plenari

A partir d'aquests arguments, el grup municipal de Junts per Figueres proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció d'aquests acords.

1. Crear un servei municipal d’Emergència Habitacional per donar una resposta ràpida i immediata a tots els casos de persones i famílies en risc de pèrdua de l’habitatge, i atendre tots els casos d’ocupacions socials per facilitar-los habitatge alternatiu d’urgència. Aquest servei seria un reforç i complementaria l’actual Oficina Local d’Habitatge que l’any 2012 es va mancomunar entre els diferents ajuntaments, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa seria evitar que cap família o ciutadà tingui la necessitat d’ocupar un habitatge perquè no se li ha ofert cap alternativa.

2. L’Ajuntament de Figueres es compromet a combatre les ocupacions il·legals amb la redacció d’un Pla integral d’actuació específic, amb la implicació i col·laboració de tots els departaments municipals i que delimiti les accions que, en base a les competències del consistori, es poden exercir. Així, es definirien accions com l’actualització permanent d’un mapa d’habitatges ocupats, la pèrdua o impossibilitat d’accedir a ajuts socials en els casos d’ocupacions delinqüencials o ideològiques, la impossibilitat d’empadronar-se en un habitatge ocupat irregularment, l’inici d’accions judicials com a acusació particular en els casos més greus o l’impuls de serveis de mediació i de la nova unitat d’Emergència Habitacional per resoldre les ocupacions d’origen exclusivament social i assessorar comunitats de veïns o de propietaris afectades. Aquest Pla hauria de comptar amb una partida pressupostària anual suficient que garantís la seva execució i manteniment.

3. L’Ajuntament de Figueres ha d’exercir les seves competències per garantir les condicions adequades de seguretat, salubritat i conservació dels immobles de la ciutat, especialment aquells que són propietat de grans tenidors.

4. Fomentar la rehabilitació d’habitatges en mal estat perquè puguin ser llogats i impulsar actuacions i acords amb propietaris d’immobles buits perquè entrin a formar a part de la borsa de lloguer social

5. Sancionar a partir dels mecanismes que permet la legislació vigent els grans tenidors i entitats bancàries propietàries d’habitatges desocupats de forma permanent i injustificada.

6. Instar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a promoure l’ampliació del parc públic d’habitatges a preu assequible de Figueres, ja sigui de forma directa o a través de la col·laboració amb l’Ajuntament o el sector privat

7. Instar el Congrés dels Diputats a impulsar els canvis legislatius corresponents per agilitzar el procés de desallotjament dels habitatges ocupats il·legalment i endurir les penes de les ocupacions delinqüencials.