Els 17 regidors de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han acordat, aquest dijous, un seguit de mesures per tal de fer front a l'impacte sanitari, social i econòmic provocat per la pandèmia de la Covid19. Segons ha fet saber el consistori castelló mitjançant un comunicat de premsa, "en primer lloc, es vol posar en valor l'acord pres de forma conjunta davant una situació d'emergència mai viscuda fins avui, que ha permès aprovar un primer paquet de mesures a les que es destinaran 900.000€ amb l'objectiu de donar resposta a les afectacions provocades per aquesta forta crisi i per tal d'ajudar a reactivar l'economia del municipi".

Les mesures acordades

Les mesures acordades per tots els grups municipals són les següents:

 • Modificació de les ordenances fiscals sobre activitats econòmiques:
 • 25% de bonificació en la taxa d'escombraries d'aquells establiments i comerços, que durant l'estat d'alarma i abans de l'inici de la desescalada, no han pogut obrir per no formar part dels serveis essencials.
 • 30% de bonificació en la taxa de mercats
 • 100% de bonificació a les terrasses dels establiments que no faran ampliació i bonificació del 75% a aquells establiments que en demanin l'ampliació.

Aquestes bonificacions s'estima que suposaran un total de 260.000€

· 2 Línies de Subvencions per a treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament pel COVID19 amb un pressupost total de 400.000€, 200.000€ per a cada línia.

 • Ajut de 500€ per als treballadors afectats per la crisi
 • Ajut de 500€ per a empreses i autònoms afectats per la crisi

Ampliació de les següents partides pressupostàries de l'ajuntament que necessitaran més recursos per fer front a les problemàtiques provocades per la crisi econòmica i social:

 • Augment de 50.000€ en la promoció econòmica i turística del municipi
 • Augment de 75.000€ per a la partida de Benestar Social i Famílies
 • Augment de 115.000€ a les partides pressupostàries destinades a Salut, Seguretat i als serveis de neteja, entre d'altres.

Impostos i taxes

Pel que fa als impostos i a les taxes l'Ajuntament fa saber, que en data 7 de maig, es va aprovar en Junta de Govern Local un nou calendari fiscal dels padrons municipals que es poden consultar al web de l'Ajuntament. Recordem que es permet el fraccionament del pagament dels tributs municipals fins a final d'any sense interessos i fins a un màxim de 24 mesos aplicant l'interès legal del diner, tal com marca la llei.

També s'està treballant per aplicar altres mesures referents a:

 • Casals d'estiu i activitats de lleure infantil i juvenil, per tal de garantir-ne la seguretat i posar-los l'abast a tothom
 • Zona blava, amb l'objectiu que ningú hagi de pagar-la aquest 2020
 • Noves mesures aplicables als serveis de les platges.

Renúncia a les assignacions de grup

Per últim, els diferents grups polítics de l'Ajuntament volen comunicar que renuncien fins a finals de 2020, a les aportacions econòmiques que rep cada grup polític municipal en funció del nombre de regidors, que s'assignaran a les partides pressupostàries destinades a fer front a la crisi sorgida de la pandèmia de la COVID-19.

Modificació del calendari Fiscal 2020

Dins les mesures acordades per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per fer front a les afectacions provades per la Covid-19, hi ha la modificació del nou calendari fiscal 2020. En data 7 de maig es va aprovar en Junta de Govern Local, i ja es poden consultar els nous terminis del cobrament dels padrons municipals que havien quedat suspesos des del dia 16 de març. Els nous terminis són els següents:

1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries)

Del 4 febrer al 31 de Juliol

2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

Del 2 de març al 31 de juliol

Rebuts domiciliats: 6 de juliol

3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI

Del 2 de març al 31 de juliol

Rebuts domiciliats: 6 de juliol

4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats

De l'11 de maig al 16 de novembre

Rebuts domiciliats:

Amb fraccionament:

60% 1 de setembre

40% 16 de novembre

5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

De l'11 de maig al 16 de novembre

Rebuts domiciliats: 1 de setembre

6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS)

De l'11 de maig al 16 de novembre

Rebuts domiciliats: 1 de setembre

7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i INDUSTRIALS

Del 13 de juliol al 15 de desembre

Rebuts domiciliats: 2 de novembre

El dia 16 de març, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va anunciar la suspensió temporal i fins a nou avís de tots els terminis i pagaments de taxes i impostos. En un principi l'ajornament dels pagaments era durat els 15 dies que havia de durar l'estat d'alarma però amb la pròrroga d'aquest, el període de cobrament s'ha allargat entre 2 i 3 mesos depenent del padró. Recordem que es permet el fraccionament del pagament dels tributs municipals fins a final d'any sense interessos i fins a un màxim de 24 mesos aplicant l'interès legal del diner, tal com marca la llei.