L'Ordenança de Residus i Neteja Urbana de Roses regula, entre d'altres aspectes, la gestió de tota tipologia de residus, incloent restes vegetals, residus industrials, terres i runes, voluminosos i residus especials (electrodomèstics, pneumàtics, olis vegetals i minerals, etc), establint els sistemes i punts de recollida per a cada tipologia de materials, així com la prohibició expressa del seu abocament o abandonament a la via pública, zones verdes, camins i parcs naturals.

En conseqüència, l'Ajuntament de Roses sanciona les conductes incíviques que es produeixen dins el terme municipal en aquesta matèria, oscil·lant aquestes entre els 300 i el 3.000€ d'acord a la gravetat de l'acció. La darrera d'aquestes sancions es va imposar el passat dijous, en detectar el responsable d'un abocament de restes vegetals a un carrer del Mas Fumats.

Per tal de fer front a comportaments d'aquesta tipologia que es produeixen de manera sistemàtica al municipi, el consistori preveu impulsar properament diferents accions o campanyes dirigides a la conscienciació i eradicació d'aquesta problemàtica a la població.

Cal recordar que voluminosos, residus electrònics, olis i pintures, runa, residus verds i residus especials, poden ser dipositats a la deixalleria municipal de Roses, o bé contactar amb Rosesnet per sol·licitar la recollida domiciliària gratuïta.