El Consell Comarcal de l'Alt Empordà obre la convocatòria per a activitats culturals d’interès comarcal del 2019. El període de presentació dels projectes ja està obert i finalitzarà el dilluns 30 de desembre a les 12 de la nit, tota vegada que la documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics. Aquesta línia de subvencions es va aprovar el passat 29 d'octubre, però no ha estat fins ara que ha seguit tot el procés legal necessari per obrir la convocatòria que ha d'estar tancada a efectes administratius abans d'acabar l'any.

Les subvencions van destinades a projectes culturals innovadors, que es desenvolupin i tinguin un abast i projecció comarcal. Aquestes ajudes es convoquen amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es poden presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que almenys un 40% del pressupost del projecte haurà de ser finançat a través de recursos propis del beneficiari de la subvenció.

Aquesta primera convocatòria estarà dotada de 20.000 euros, que ja estan previstos en una partida pressupostària extraordinària i que s'ha nodrit del romanent de crèdit de l'anterior exercici. El conseller de Cultura, Josep Maria Bernils, explica que "amb aquest iniciativa volem donar oportunitats a noves accions de tipus cultural a la comarca, en un àmbit en el qual el Consell disposa de molt poques competències transferides. Sabem que la convocatòria ha despertat molt interès i, per tant, esperem impulsar uns quants projectes. Com a govern, la nostra voluntat és continuar destinant diners dels romanents pressupostaris a aquest tipus d'ajudes durant els propers anys".

Característiques de la convocatòria

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Les bases aprovades contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

La sol·licitud, que s’haurà de presentar per mitjans electrònics, mitjançant instància genèrica, ha d’anar acompanyada dels següents documents: Memòria de l’activitat per a la que se sol·licita la subvenció, pressupost de despeses, documentació justificativa per a la valoració dels criteris establerts i la fitxa d’alta de creditor. Tota la informació està disponible a les bases reguladores que poden trobar al web www.altemporda.org