El ple ordinari que es celebrarà aquest dijous 26 de setembre a Castelló d'Empúries presenta modificacions de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per a l'exercici 2020. La proposta de modificació es resumeix en aquestes línies principals:

  • No augmentar la pressió fiscal als habitants del nostre Municipi per el 2020, respecte de l'exercici actual 2019, que globalment resta congelada des de l'any 2014. Hi ha una puja de la taxa d'escombraries que pateix un petit augment per assolir l'equilibri econòmic en la prestació del servei. Hem de destacar també, la disminució de l'impost de vehicles.
  • Continuar mantenint la possibilitat, de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, fins a un màxim de 8 mensualitats dins el mateix exercici fiscal, respecte als rebuts d'impostos i taxes de cobrament periòdic i no es demanaran garanties en aquests fraccionaments, si el deute es inferior a 30.000 €.
  • Són les ordenances més socials dels darrers anys ja que estableixen nous beneficis fiscals i mantenen els vigents per tal d'afavorir aquells col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica i/o per les seves potencialitats i situacions de vida personals i familiars. Això inclou, entre d'altres, la bonificació del 50% per a habitatges per a joves fins als 35 anys i l'equiparació de família monoparental a família nombrosa.
  • Establir diversos ajustaments tècnics i de gestió, en relació a algunes ordenances.

Les propostes concretes són:

PRIMER-Mitjans de pagament: En els pagaments en metàl·lic es fixa un topall de 1.000 €.

SEGON- IBI: la bonificació dels habitatges de protecció oficial,(HOP), del 50% es manté mentre aquests habitatges tinguin aquesta condició.

Pel que fa a les bonificacions potestatives, es passa del 50 al 75% de bonificació pels habitatges destinats a lloguer social o borsa d'habitatge.

Es manté la bonificació temporal a la quota a favor dels bens immobles urbans ubicats en “disseminats” que disposen d'un nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferiors a l'existent en zones consolidades del municipi, per tal de graduar l' actualització que s'ha produït per la regularització cadastral efectuada durant l'exercici 2015.

Aquesta bonificació gradual implantada el 2017, té un període de 4 anys d'acord amb el següent escalat:

TERCER. Reducció de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, es disminueix el coeficient , que passa de 2 a 1,8.

QUART. Impost sobre construccions ,instal·lacions i obres.

Increment de la bonificació per a les construccions a favor de discapacitats, passa del 75 al 90% de la quota.

Nova bonificació, per a joves fins a 35 anys, fins el 50% de la quota en la construcció de l'habitatge habitual.

CINQUÈ. Ajustaments tècnics en la taxa de documents administratius.

SISÈ. La taxa d'habitatges d'ús turístic, continua bonificada, passant del 94% al 88%.

SETÈ. Pel que fa a la taxa de subministrament d'aigua, s'incorporen a la taxa, els preus d'escomesa, sense que s'incrementi el cost del subministrament.

VUITÈ. Taxa de transports urbà, s'equiparen les famílies monoparentals a les nombroses a efectes de bonificacions.

Els pensionistes per jubilació menors de 65 anys, mateixa bonificació del 100% que els jubilats majors de 65.

NOVÈ. Taxa de clavegueram, s'incorporen a la taxa, els preus d'escomesa, sense que s'incrementi el cost del subministrament.

DESÈ. A la vista del dèficit en la prestació del servei, per temes de recollida selectiva, la planta de tractament i triatge, entre d'altres… ha comportat la necessitat d'augment de la taxa d'escombraries, en habitatges, entre 1,13€ i 9,21€ a l'any en funció del tipus d'habitatge.

Es proposen també diversos ajustaments tècnics.

ONZÈ. Pel que fa a l'ús privatiu d'espais públics, s' incorpora un nou espai, l'Hort/Jardí de santa Clara.

DOTZÈ. Referent a les taxes del Festival Terra de Trobadors, es redueix i es fixa en 6 €/u el preu de la bossa del festival. S'incorporen al mercat nous espais amb la taxa corresponent, carrer Casernes i zona aparcament de l' Institut.

S'exonera de la presentació de fiança pel mercat medieval a les persones físiques i jurídiques del municipi.

TRETZÈ. Ajustaments tècnics en el preu públic d'accés a l'Ecomuseu Farinera i al Museu Cúria Presó.

CATORZÈ. A l'escola infantil municipal i l'escola de música, s'introdueixen nous supòsits i bonificacions pel que fa a famílies monoparentals, nombroses i discapacitats.

QUINZÈ. En tallers i cursos per a adults, sinó resta fixat el preu hora en el seu inici, la tarifa no serà superior als 10 €/h.

SETZÈ. Casal municipal. Tot i les modificacions introduïdes ja, el maig d'enguany, es realitzen ajustaments que tinguin en compte els preus per quinzena, la regulació exacta i concreta del servei de menjador ,servei d'acollida i bonificacions previstes.

DISSETÈ. S'introdueix una clàusula general, per la qual s'equipara família monoparental a família nombrosa. Això es especialment important , sobretot a efectes de bonificacions.

Aquestes són les principals mesures que creiem oportú aplicar des del Govern Municipal per a l'exercici 2020 i que es porten a aprovació, al Plenari Municipal en la propera sessió a celebrar el proper dijous 26 de setembre a les 20h.