Una de les lluites sense treva que afronta la Sindicatura de Comptes any rere any és el retiment de la documentació per part dels ajuntaments. El 15 d'octubre finalitza el termini per entregar els comptes de 2018 per a tots els organismes locals de Catalunya i a hores d'ara encara hi ha dos municipis gironins que no han facilitat els números de 2017. Es tracta de Cadaqués i Pontós, que, a més, tenen antecedents. El primer va anar tard el 2015 i el segon, el 2016, segons les dades facilitades per la Sindicatura.

A aquests dos casos extrems s'hi afegeixen aquells governs locals que, tot i haver donat la informació, ho han fet fora del termini legal. Precisament, l'Alt Empordà és la vuitena comarca catalana amb més municipis «incomplidors» -en l'argot de la Sindicatura-, mentre que el Baix Empordà és la desena. Les dues comarques tenen 11 ajuntaments que no van entregar els comptes o ho van fer amb retard. Al capdamunt del rànquing hi ha l'Anoia i el Maresme, amb 16 poblacions cada una.

Reincidència

ReincidènciaLa majoria dels ajuntaments empordanesos que estan en aquesta situació són reincidents. Tant és així que n'hi ha quatre que han incomplert el termini durant tres anys consecutius (Cantallops, Portbou, Vilafant, Corçà i Torrent) i molts dels altres l'han incomplert en dues ocasions. És el cas de Bàscara, Garriguella, Maçanet de Cabrenys, Selva de Mar, Regencós i Santa Cristina d'Aro.

Si aquestes dades són alarmants, també ho és el fet que comptabilitzant el nombre d'ajuntaments que han incomplert els terminis en els exercicis de 2015, 2016 i 2017, les dues comarques en sumen 69 (43 i 26), amb l'agreujant que l'Alt Empordà escala fins a la sisena posició en el rànquing de Catalunya.

La Sindicatura de Comptes fa anys que batalla perquè tots els organismes que hi estan obligats entreguin la documentació dins dels terminis establerts per la llei. Tot i que la tasca és difícil, els incompliments s'han anat reduint, sobretot des que la Generalitat i l'organisme fiscalitzador van acordar bloquejar les transferències als ajuntaments incomplidors.

La Llei 18/2010 estableix que «les corporacions locals han d'enviar els comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, juntament amb les auditories i els informes de control financer corresponents, si es tenen». El mateix document també estableix que la Sindicatura comunicarà «al departament competent en matèria d'administració local els incompliments d'aquesta obligació sense cap causa justificada».

És a partir d'aquest moment quan des de la Generalitat «es poden adoptar les mesures destinades a suspendre el lliurament de les subvencions o transferències a què l'ens infractor tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat sempre que aquestes subvencions o transferències no provinguin d'altres administracions».

Bloqueig no permanent

Bloqueig no permanentEl bloqueig dels pagaments a les entitats locals es desbloqueja quan l'administració ha complert la seva obligació de retre els comptes a la Sindicatura. D'altra banda, els ajuntaments poden entregar la documentació de forma provisional. La llei contempla que «s'entendrà acomplert transitòriament el tràmit de tramesa dels comptes generals si aquests, un cop sotmesos al ple de la corporació local de què es tracti, no són aprovats però es trameten amb un certificat adjunt que n'acrediti la presentació al ple, sense perjudici de l'aprovació posterior per part de la corporació».