Endesa ha aconseguit valoritzar el 79% dels residus retirats durant el 2018 a les comarques gironines. Aquest procés es realitzat per aprofitar al màxim els residus derivats de les diferents obres de manteniment i millora de la xarxa elèctrica que la Companyia realitza a la demarcació de Girona. La valorització pretén anar un pas més enllà de la gestió dels residus, ja que intenta reutilitzar i aprofitar aquests materials per a unes altres utilitats, d’acord amb la filosofia de l’economia circular.

El concepte de valorització fa referencia als residus que Endesa, a través d’un gestor autoritzat, sotmet a tractament o bé es poden recuperar -com les bateries, piles, cables, metalls, etc.- o reciclar -ja siguin fustes, matèries inorgàniques, compostos metàl·lics, etc.- o incús regenerar -com els olis minerals-. En tot cas, siguin valoritzables o no, els residus són gestionats per agents autoritzats que compleixen estrictament la normativa ambiental aplicable.

Una altra manera de categoritzar els residus derivats de les activitats de la Companyia és en especials o no especials. En aquest cas, durant l’any passat el 91% del material processat corresponen a residus especials, com per exemple oli aïllant i emulsions d'aigua amb oli dels transformadors; mentre que el gruix important dels residus, el 9% que s’han gestionat són els coneguts com a residus no especials: ferralla, aïlladors, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d’altres.

Un exemple de material elèctric reciclable

Aquesta gestió acurada i especialitzada dels residus es realitza d’acord amb la Política Ambiental d’Endesa, que destaca per una clara aposta per la sostenibilitat com a projecció d’una empresa de futur, i també està d’acord amb el Pacte per una Economia circular que promou un nou model productiu més sostenible que té com a pilars fonamentals l’eficiència i l’optimització dels recursos disponibles. En definitiva, la Companyia treballa per la disminució progressiva del consum de recursos i la reducció de l’impacte sobre el medi ambient on es desenvolupa la major part de l’activitat productiva.