L'Ajuntament de Castelló d'Empúries votarà en el ple extraordinari d'avui el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que haurà de regular d'ara en endavant el règim organitzatiu de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals i els procediments d'informació i de participació.

El document ha estat elaborat amb la participació de tots els grups polítics mitjançant una comissió tècnico-política, la qual es va reunir en diferents ocasions per a l'elaboració de la proposta ajustada a les necessitats municipals. Es regulen aspectes fonamentals de la participació ciutadana a l'Ajuntament, com s'estructura el dret a la informació, el dret a fer propostes, el dret d'iniciativa ciutadana, les consultes populars i la creació de la figura del defensor dels veïns.

L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, expressa «la importància d'aquesta nova eina de la qual no disposàvem i que servirà per regular el règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i sobretot posem l'accent en la participació ciutadana a l'Ajuntament».

Un cop aprovat s'obrirà un període d'exposició pública de 30 dies hàbils en què es podran formular reclamacions i suggeriments.