L'Ajuntament de Palau-savardera ha aconseguit la titularitat de la finca on se situa l'estació depuradora, que es va comprar el 1989 però mai es va registrar. El 2012, una empresa va comprar els terrenys juntament amb altres en una subhasta. Va reclamar a l'Ajuntament regularitzar la situació i, en no fer-se, els va portar als jutjats per ocupar «il·legalment» la finca. Finalment s'ha arribat a un acord i l'Ajuntament pagarà 5.900 euros per les despeses judicials més les que es puguin derivar de registrar correctament la finca.

La parcel·la és la 26 del polígon 9, a la carretera de Palau a Castelló i consta al registre de la propietat inscrita a favor de la societat Explotacions Agrícoles Palau, S.L, però hi ha construïda la depuradora d'aigües residuals municipal. La finca és una part rústica, 4201 metres quadrats, amb un valor cadastral de 8272,80 euros; i compta amb una part urbana de superfície de 982 m2 i amb un valor cadastral de 59.717,56 euros.

La finca es va comprar fa gairebé trenta anys. El 19 d'abril de 1989, l'entitat Mas Bohera S.A va oferir a l'Ajuntament de Palau-saverdera un terreny de 560 metres quadrats per 1.456.560 euros, segons consta a la documentació del ple. La societat era propietària d'una altra finca en la qual l'Ajuntament estava interessada per construir-hi l'estació depuradora. Va oferir 200.000 pessetes pels terrenys rústics. Amb data 19 d'abril de 1989 es va acordar per ple comprar-la. Es va signar un conveni i, amb la mateixa societat que tenia diverses propietats a Palau, se'n van signar diversos.

El 2 d'agost d'aquell any, segons consta a la documentació, l'alcalde, Narcís Deusedas, i l'administrador de Mas Bohera van signar el document mitjançant el qual l'Ajuntament feia la compra i es feia càrrec del pagament de la meitat del valor que suposés urbanitzar el vial que circumda la urbanització Mas Bohera.

El febrer de 1990 es va fer un nou conveni deixant constància de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització i del dia i de la quantitat que corresponia satisfer a cadascuna de les parts, així com la forma de pagament. Però «mai va procedir a promoure'n la inscripció de la corresponent segregació i de l'adquisició al Registre de la Propietat», explica l'alcaldessa, Isaber Cortada. El 2012, l'Ajuntament hauria fet tràmits per registrar la finca i la mercantil Explotacions Agrícolas Palau en un escrit el 30 d'octubre de 2013 els va informar que l'havia adquirit l'any anterior i que a la parcel·la hi havia la depuradora sense que s'hagués expropiat mai ni hagués estat cedida. L'Ajuntament va iniciar els tràmits per defensar la titularitat dels terrenys. Llavors, la mercantil va adreçar un nou escrit advertint que si no cessava «l'ocupació il·legal» de la parcel·la interposaria un recurs contenciós.

Les dues parts no s'haurien posat d'acord i va interposar-lo el 24 de gener de 2014 al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona. L'empresa demanava que cessés l'ocupació de la finca.

Negociant tres anys

L'actual govern, encapçalat per Isabel Cortada, es va trobar amb aquest litigi i ha estat negociant amb el propietari per intentar resoldre'l. Cortada assegura que ha pogut ser així per «la bona predisposició per tancar el tema» perquè la realitat és que mai es va registrar i els actuals propietaris podien haver demanat una indemnització més alta, explica.

Els propietari no van comprar expressament la finca on hi ha l'estació depuradora, sinó que l'haurien comprat juntament amb altres que formaven part d'un conjunt de propietats embargades. Ara, l'Ajuntament ha tancat el litigi, el procés s'ha arxivat i es faran càrrec dels 5900 euros derivats de despeses judicials i de qualsevol altra despesa.