11 de maig de 2018
11.05.2018
40 Años
40 Años
Figueres

El PP de Figueres exigeix a l'alcaldia que retiri la pancarta de "Llibertat presos polítics"

Maria Àngles Olmedo, la portaveu del PP, s'ha queixat en veure parcialitat de la pancarta, que té un missatge polític

11.05.2018 | 17:20
Aquesta és la pancarta de la façana de l´Ajuntament

La sra. Maria Àngels Olmedo Delestal, com a portaveu del grup municipal del Partit Popular Català, ha fet arribar una queixa formal a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip. El missatge deia així: 

Atesa la parcialitat de la pancarta penjada a la façana de l'Ajuntament de Figueres, amb un missatge polític i la vulneració per part de l'Alcaldessa i l'equip de govern de l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local on s'estableix: "1. Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y el Derecho; 2. Los tribunales ejercen el control de la legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades Locales".

Atès que el missatge de la pancarta és incompatible amb el deure d'objectivitat i neutralitat a la que estan sotmesos els poders públics i les administracions. Conforme l'article 103.5 de la Constitució Espanyola, concretament en el seu primer punt, on anuncia que "L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret".

Tenint en compte que el missatge de la pancarta penjada a la façana de l'Ajuntament de Figueres pren partit per una posició parcial i no ajustada al deure de neutralitat i equidistància, sinó que està alineada amb les pretensions d'un grup de ciutadans amb la inevitable exclusió de la resta. Si bé no s'identifica amb una formació política concreta, el que queda evident és que no s'identifica amb la comunitat de ciutadans que en el seu conjunt, amb independència de majories o minories, és qui conforma la totalitat de la ciutadania de Figueres. Així es va argumentar per part del Tribunal Suprem en la seva sentència nº 933/2016, Sala 3ª, de lo Contenciós-Administratiu, del 28 d'abril de 2016 sobre la retirada de les estelades en espais públics.

Considerant que l'argument de la llibertat d'expressió no pot ser emprat tal i com sosté el Tribunal Constitucional en les seves sentències (SSTC 244/2007, de 10 de desembre; 14/2003, de 28 de gener; 254/1993, de 20 de juliol): "Las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE".

Atès els incompliments descrits en aquest present escrit, com a portaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÀ i en aplicació de la legalitat vigent, SOL?LICITO:
La retirada de la pancarta penjada al balcó de l'Ajuntament de Figueres, en base a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Constitució Espanyola.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook