07 de febrer de 2016
07.02.2016
L'Interventor va avisar

Antifrau troba irregularitats en l'obra de la canonada d'aigua que Fisersa va fer el 2013

L'Oficina també detecta incompatibilitats en la relació contractatual que hi havia amb l'exgerent acomiadat el 2014

07.02.2016 | 08:42

L'Oficina Antifrau ha emès un informe raonat a l'Ajuntament de Figueres on determina que ha detectat irregularitats en la construcció de la canonada d'aigua que Fisersa va fer l'any 2013, també en en alguns dels aspectes de la relació contractual de l'exgerent de Fisersa -acomiadat el 2014-, així com en la gestió econòmica de Fisersa i l'empresa mixta Ecoserveis. L'ens va emetre aquest escrit a finals de novembre i va donar 30 dies al consistori perquè justifiqués els procediments. Paral·lelament, i en vista de la investigació, Antifrau recomana a Figueres que valori la conveniència d'establir "un òrgan amb responsabilitat específica en matèria d'incompatibilitats" en relació a càrrecs electes, personal directiu i la resta de treballadors. El document arriba arran de la denúncia que el PP va fer fa més de dos anys perquè considerava que hi havia hagut irregularitats en tots aquests assumptes.

El document al que ha tingut accés Diari de Girona ratifica gairebé fil per randa el demolidor informe que l'interventor municipal va fer fa més de dos anys -que aquest diari també va avançar- on alertava que la nova canonada que Figueres va construir com a sistema alternatiu d'abastament d'aigua potable i que va costar uns 300.000 euros s'havia fet sense complir la llei. Però no només això. Antifrau també detecta irregularitats en la contractació dels gerents i en la relació laboral que es va establir amb el darrer càrrec, que el Govern va acomiadar fa dos anys. Ho fa arran de la documentació aportada en forma de denúncia per part dels populars, liderada per la seva portaveu M. Àngels Olmedo. En aquest sentit, en aquest primer informe l'Oficina ha constatat irregularitats en la construcció del sistema alternatiu de transport per a l'abastament d'aigua potable a Figueres.

L'ens diu que l'Ajuntament "ha aportat quantiosa documentació inconnexa i desordenada referent a l'obra que no es pot considerar com expedients, per no conformar un conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixin d'antecedents i fonament de la resolució". Una situació, afegeix, que "no només suposa un incompliment de la normativa, sinó que també ha dificultat conformar una idea clara de com es va desenvolupar la construcció de la canonada". També diu que "no consta fonament i vincle jurídic pel qual l'empresa pública, Fisersa, entesa com a mitjà propi de l'ens local, ha realitzat les obres". Concretament, Antifrau afirma que no consta cap formalització de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa perquè aquesta última fes les obres. Entre les irregularitats detectades, també hi ha el fet que no consta cap document on es justifiqui la redacció del projecte per part de l'empresa pública, com tampoc l'encàrrec de la redacció del mateix per part de Fisersa. No hi apareixen, tampoc, informes tècnics ni jurídics ni "fiscalització per part de la intervenció a fi de realitzar la consignació pressupostària corresponent".

De fet, l'Ajuntament va haver de reconèixer el deute de forma sobrevinguda i va haver de fer un canvi de partides per poder pagar l'obra ja que no tenia consignació. Segons l'informe, a més, l'obra es va fer sense seguir el procediment de contractació de l'administració pública al qual està subjecte aquesta empresa per la seva naturalesa jurídica. I és que, malgrat que Fisersa va al·legar que havia fet part de l'obra amb mitjans propis, una altra "gran part" es va fer amb "col·laboradors".

"Aquesta oficina ha constatat que ha realitzat compres, ha contractat el subministrament del material necessari per a l'obra, ha fet els encàrrecs que ha considerat oportuns per fer-la (...) però per a totes aquestes actuacions no es va seguir cap procediment de contractació previst en la Llei de Contractes del Sector Públic". Antifrau també critica en certa manera que l'Ajuntament no realitzés cap actuació respecte a aquesta situació que, de fet, van posar de manifest l'interventor i el secretari en informes.

"Per tot això, es conclou que l'Ajuntament de Figueres, en totes les fases dels procediment aplicables, no ha respectat la normativa sobre contractació i sobre l'aprovació de projectes en referència a l'obra (...) i que, fins i tot, una vegada advertit de les irregularitats i incidències per part de l'interventor i reconegudes pel secretari i el mateix ple municipal, no només no ha adoptat cap mesura al respecte, sinó que ha reconegut l'abonament a FISERSA d'uns imports respecte dels quals no hi havia consignació pressupostària i no guarden correlació entre els diferents documents referents a l'obra".

Incompliments a la gerència

Pel que fa a l'àmbit de la denúncia que feia referència a les irregulatats que el PP veia a la gerència de Fisersa i Ecoserveis, Antifrau constata que "Fisersa ha incomplert la normativa per a la selecció de gerents, perquè no s'han respectat els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s'estableixen com a necessaris tant per a la selecció del càrrec de gerència d'una societat mercantil amb capital íntegrament públic com per a la resta de personal de la societat".

Un extrem que, recorda, ha posat de manifest en diverses ocasions el secretari municipal en informes de 2005 i 2011. Tot i això, l'Ajuntament ha fet les contractacions a dit. L'ens, a més, veu "incongruències en la retribució" que va rebre l'exgerent acomiadat. Concretament, sobre una assegurança de vida, despeses de viatges, desplaçaments i dietes o la utilització d'un cotxe i un aparcament que "han pogut posar en perill la satisfacció de l'interès general per part del treballador públic en l'exercici del seu càrrec com a gerent de Fisersa i motivades pel fet que l'empresa pública contractés el gerent de la societat mixta, Ecoserveis, per exercir precisament de gerent, i a la vegada nomenar-lo no només conseller sinó conseller delegat d'Ecoserveis, un càrrec en defensa dels interessos econòmics de l'empresa privada".

Pel que fa a l'assegurança de vida, diuen que "queda acreditat que durant el període de 28 de febrer de 2011 al 28 de febrer de 2012 el prenendor de l'assegurança era Ecoserveis, encara que es desconeix qui la va abonar. Dins d'aquest període el càrrec va ser nomenat gerent de Fisersa, i per tant va mantenir des de l'1 d'agost de 2011 fins al febrer de 2012 un vincle amb l'empresa pública plasmada en un rendiment en espècie".

També diu que els "indicis constatats apunten que un vehicle de rènting d'Ecoserveis va ser usat per ell fins al gener de 2013, moment en què va desaparèixer del seu contracte la referència al vehicle". Aquesta situació, afegeixen, "faria perillar la independència en la presa de decisions i la gestió del càrrec públic".

Amb tot, conclou que "segons la documentació aportada per Ecoserveis, aquesta va deixar de realitzar-li abonaments en el moment que va passar a ser gerent de l'empresa pública l'agost de 2011. Ara bé, no queda clar que a apartir d'aquell moment no se li abonessin imports per aquests conceptes, perquè consta tota una relació de despeses corresponents a la gerència d'Ecoserveis en un període en què no hi havia gerent".

Totes aquestes irregularitats, afegeixen, van ser posades de manifest per l'interventor municipal en un informe l'abril de 2013 sense que l'Ajuntament ho prengués en consideració.

Per tot això, van instar a finals de novembre al Govern municipal a informar l'Oficina dels resultats de la inspecció i la investigació així com sobre les mesures adoptades; o bé, si s'escau, dels motius que li impedeixin actuar amb les recomanacions fetes. Tot plegat sens perjudici que, un cop rebuda la nova documentació, Antifrau pugui remetre el cas a una altra autoritat administrativa, judicial o fiscal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook