23 de desembre de 2015
23.12.2015
Figueres

L'Ajuntament de Figueres es compromet a abaixar l'IBI el proper exercici

El govern municipal ha respost a la iniciativa de diversos veïns de la ciutat de constituir-se en Associació per defensar-se del que anomenen "màquina recaptatòria sense ànima"

23.12.2015 | 15:33

En relació a la darrera regularització cadastral i a la iniciativa de diversos veïns de la ciutat de constituir-se en Associació per defensar-se del que anomenen "màquina recaptatòria sense ànima" de l´Ajuntament de Figueres, l'equip de govern ha dit que, com a nova mesura per a facilitar el pagament, en endavant es fraccionarà per tres (50/25/25%), alhora que s´estudia i es té la ferma voluntat d´abaixar l´IBI (impost de béns immobles) per al pròxim exercici dintre de les limitacions i els mitjans de què es disposa.

L'Ajuntament apunta que aquesta regularització és un procés iniciat per la Gerència del Cadastre que ve imposada per Llei estatal –mai, per tant, de l´Ajuntament de Figueres– que obliga els tributaris que no haguéssin declarat o haguéssin declarat de forma incorrecta els canvis de valor dels immobles de la seva propietat, tal com es desprèn clarament de la Disposició Adicional Tercera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Que la Gerència del Cadastre és la que exigeix el pagament de la taxa de regularització cadastral, amb un import de 60 euros, que els contribuents es veuen obligats a pagar pel sol fet de rebre una carta on se´ls comunica que han estat objecte del procès de regularització, tal i com queda clar del redactat de la Disposició Adicional Tercera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliar

Que tot i essent completament aliè a aquest procès de regularització, aquest Ajuntament va crear en el seu moment una oficina d´atenció, informació i assessorament per atendre a tots aquells ciutadans que ho consideressin necessari. Sensible a la nova situació dels contribuents afectats per aquest procès de regularització, l´Ajuntament reitera la voluntat de facilitar els procediments de pagament, fraccionament i ajornament, i es posa a la seva entera disposició per aclarir tots els dubtes necessaris.

Que tot i ser un tribut local, la capacitat normativa relativa a l´IBI i legislació complementària, no correspon fer-la als Ajuntaments, sinó a les Corts Generals de l´Estat espanyol. En aquest sentit, l´Ajuntament de Figueres es limita a complir el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com la Llei General Tributària; això és, liquidar els exercicis no prescrits, sense cap marge de discrecionalitat, i per tant, sense poder decidir unilateralment sobre el cobrament o no d´aquests exercicis anteriors, tal i com es desprén dels Articles 17 i 18 de la Llei General Tributària.

Que dins del marge de maniobra de què disposa, aquest Ajuntament té com a objectiu reduir la factura de l´IBI.

Per tot això exposat, des de l´Ajuntament de Figueres rebutgem totalment per falsa, infundada i per fora de lloc la informació que divulga la plataforma crítica de contribuents que pretén constituir-se en Associació.

De les 32.300 unitats urbanes existents a la ciutat de Figueres, 30.200 no han patit cap mena de canvi, i aproximadament unes 2.100 (un 6,5% aprox del total dels immobles) han experimentat un increment del seu valor cadastral degut a l´esmentat procès de "regularització" engegat per la Gerència del cadastre i imposat per llei estatal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook