21 de desembre de 2015
21.12.2015
Un pressupost total de 37.600.510 euros

L'Ajuntament de Roses destina a inversions 3 MEUR al 2016

Els comptes passen aquest dilluns pel ple i inclou 1 milió en subvencions per al món associaciatiu rosinc

21.12.2015 | 14:00

El pressupost municipal de Roses per a l'any 2016 ascendeix a un total de 37.600.510 €, xifra que representa un augment respecte a 2015 d'un 2,86%. D´aquesta quantitat, es destinen 3 M€ a noves inversions del propi Ajuntament. Els comptes rosincs integren els pressupostos de l'Ajuntament i de les tres societats municipals dependents.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; el segon tinent d'alcalde, Francesc Giner, i el regidor d'Economia i Hisenda, Marc Danés, han presentat aquest dilluns, dia 21 de desembre, el pressupost per al 2016, que encara han de ser debatuts en el ple ordinari.

Els principals esforços pressupostaris se centren en el manteniment de la qualitat i prestacions dels serveis municipals que el consistori ofereix a la ciutadania –amb una especial atenció en l'apartat de serveis socials–, en el suport econòmic a la tasca realitzada per entitats i associacionisme locals, i en el manteniment de l'atractiu i el posicionament turístics del municipi com a eixos estratègics de reactivació econòmica i d'acció contra la crisi.

Segons l'equip de govern (CiU i Gent del Poble), el pressupost dóna ple compliment al marc normatiu establert, i torna a reduir els ratis d'endeutament municipal, mantenint-lo –juntament amb el creixement de la despesa– molt per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d'estabilitat pressupostària i pagant als seus proveïdors en curts terminis.

La qualitat dels serveis es manté sense retallades

"Evitar les retallades dels serveis municipals per mantenir el grau de qualitat assolit (manteniment urbà, finançament llars d'infants sense pujar la quota als usuaris, ajuts llibres escolars a les famílies, activitats culturals, juvenils, educatives...), donar resposta a les necessitats socials existents en el municipi (manteniment centre de distribució d'aliments, suport a l'associacionisme i al voluntariat, accions formatives per a desocupats,...) i impulsar la reactivació econòmica local a través del turisme, són els principals fonaments del programa pressupostari previst per l'Ajuntament de Roses per a l'any 2016", han dit els tres representants polítics.

Roses redueix l'endeutament en un 46,71% en 5 anys

El pressupost 2016 de Roses torna a donar total compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, l'estabilitat pressupostària (equilibri), la sostenibilitat financera (volum d'endeutament públic) i la regla de la despesa (creixement de la despesa pública), segons s'exposa en la nota de premsa feta pública per l'equip de govern.

"Un aspecte molt destacable és la important reducció de l'endeutament públic assolida pel consistori. En els cinc darrers anys, cal destacar la important reducció de les despeses financeres i de la despesa destinada a amortització de capital enregistrades, en tant que durant aquest període no s'ha concertat cap nova operació de crèdit", s'afegeix en el comuncat.

Una altra mesura adoptada durant aquest període que també es preveu aplicar durant 2016, és l'aplicació dels superàvits pressupostaris obtinguts en els exercicis anteriors a la realització d'inversions, reduint així la necessitat de recórrer a nou endeutament.

Fruit de l'aplicació d'aquestes mesures, l'Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L'amortització de crèdit prevista per a 2016 ascendeix a 1.962.000 €, fet que possibilitarà situar l'endeutament municipal en 11.630.109 € a finals de 2016, un 46,71% menys que a finals de 2011, en què aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €.

En conseqüència, aquesta reducció es materialitza també en un important descens en els interessos a què l'Ajuntament ha de fer front anualment per atendre les operacions de crèdit concertades, que passaran dels 365.065 € de 2011 als 114.000 € durant 2016.

S'augmenten o mantenen les dotacions a prestacions socials i es mantenen ajuts a associacions i famílies

Benestar Social és una de les àrees a la qual l'equip de govern destina una especial atenció per a la detecció d'aquelles noves necessitats que puguin sorgir en el municipi i actuar donant resposta amb les prestacions oportunes.

Així, la partida de prestacions d'urgència social augmenta la seva dotació dels 90.000 als 100.000€ per a 2016. Es mantenen mesures com l'arrendament del Centre de Distribució d'Aliments, o la partida destinada a la distribució d'aliments a domicili.

Es mantenen els ajuts a entitats assistencials (FADIR, Càritas, Fundació Roses Contra el Càncer, Associació Tramuntanets, etc), que durant 2016 rebran prop de 150.000 €.

Com en els darrers anys, el consistori manté, i fins i tot augmenta, les partides encarregades d'afrontar directament les necessitats socials derivades de les conseqüències de la crisi. En aquesta mateixa línia, destaca també les partides destinades a cursos de formació per a aturats i als serveis de dinamització i inserció laboral, que mantenen els 52.100 euros destinats durant 2015. El proper exercici, a més, es destinaran 12.500 € al nou Programa de Garantia Juvenil.

Pensant en infants i famílies del municipi, el consistori manté els serveis de les dues llars d'infants municipals sense pujar les quotes, així com les aportacions al Pla Educatiu Municipal (30.000 €), a transport escolar (39.600 €), als ajuts per a la compra de llibres escolars (182.000 €), i a les subvencions destinades a activitats de centres educatius i AMPAS (amb un total de 57.700 €).

Més d'un milió d'euros destinat a l'associacionisme

En l'apartat de suport a l'associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d'un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori destinarà durant 2016 la important xifra de 1.036.500 €, desglossat de la següent manera:

Reduir les desigualtats socials promovent diferents iniciatives socials i les actuacions del tercer sector que complementen o supleixen accions d'interès municipal: 432.500 €; dinamització de l'activitat econòmica i turística del municipi fomentant les activitats de les associacions empresarials i la rehabilitació de l'habitatge: 151.200 €; fomentar les activitats realitzades pel teixit cultural i associatiu del municipi: 170.600 €; fomentar les activitats educatives i de lleure realitzades pels centres d'ensenyament i les seves associacions de pares i mares: 58.700 €; fomentar les activitats esportives incentivant la seva pràctica mitjançant la col·laboració amb diferents entitats: 191.000 €; millorar la informació local facilitant la difusió de l'activitat municipal i la participació ciutadana: 32.500 €.

Sense renunciar a noves inversions

Un dels aspectes destacables d'aquest pressupost, segons Mindan, Giner i Danés, és l'assignació de 3 milions d'euros a la partida d'inversions que, quasi en la seva totalitat, provindran de recursos propis municipals i que es destinen principalment a projectes per a la millora urbana i d'infraestructures i serveis públics.

Així, per al finançament de les inversions projectades, la major part de dotació que es destina (2.769.500 €), provenen de recursos corrents del propi Ajuntament, mentre que 235.000€ seran aportats per la Diputació de Girona.

Entre aquestes inversions es troben: les actuacions de millora d'enllumenat públic (Mas Oliva, Mas Mates): 721.000 €; l'aparcament de la platja dels Palangrers: 101.000 €; la naturalització de la Riera Trencada: 150.000 €; els serveis a la Pista Polivalent: 192.000 €; l'adequació de les instal·lacions esportives: 100.000 €; la renovació la gespa artificial del camp futbol: 150.000 €; el mirador de Punta Falconera: 61.000 €, i la reposició i millora de vies públiques: 64.000 €.

Tot, sense augmentar la pressió fiscal i destinant més de 500.000 euros a bonificacions

Igualment destacable és el fet que, tot i el manteniment de serveis i subvencions i les millores en l´entorn urbà i en la promoció del municipi, es manté la contenció fiscal aprovada recentment per les Ordenances Fiscals 2016, amb l'objectiu de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses del municipi davant l´actual conjuntura de crisi econòmica.

"L'esforç que el consistori realitza en aquest apartat, es materialitza també en els beneficis fiscals que l'Ajuntament atorgarà als ciutadans durant 2016 mitjançant bonificacions en els tributs municipals, els quals ascendiran a la xifra de 586.639 €", han concretat l'alcaldessa i els tinents d'alcalde, que han conclòs: "En definitiva, l'Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d'estabilitat i morositat establerts pel Govern de l'Estat i que redueix els ratis d'endeutament, fets que li permet disposar d'una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, atendre les necessitats econòmiques i socials de les persones i prestar els serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius."

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook