La Fundació Salut Empordà ha decidit demanar al Servei Català de la Salut la revisió del concurs d'adjudicació de l'ABS de l'Escala, actualment en curs. Les raons al·legades per la Fundació són de tipus jurídic i d'interès social. Jurídicament, la Fundació ha tingut coneixement del recurs presentat contra les bases d'un concurs similar, també en fase d'adjudicació (ABS de l'Alt Camp Oest, a Alcover).

Alguns dels criteris que s'hi exposen -de ser admesos- podrien afectar la decisió que s'adoptés sobre l'ABS de l'Escala. Es tracta de criteris com ara l'acreditació de la solvència tècnica, de la solvència econòmica i de les formes de valoració de determinats ítems dels barems. La Fundació creu que de modificar?se algun d'aquests criteris, podria veure's afectada la resolució del concurs, i s'entraria en una fase de judicialització no desitjable de tot el procés, malgrat la seva expectativa de resultar beneficiada.

D'altra banda, la perspectiva d'una nova regulació, d'acord amb la Moció 159/X del Parlament de Catalunya sobre Atenció Primària de Salut, aprovada en sessió de 27/11/14, i les manifestacions fetes tant per la ciutadania com pels propis Ajuntaments de l'Àrea Bàsica de Salut indiquen un neguit social que convé clarificar.

La Fundació Salut Empordà, en nom seu i dels professionals que hi treballen, vol agrair la confiança de la població i les mostres de suport rebudes per la seva gestió per part de tots es ajuntaments, tal i com es posà de manifest en la darrera reunió del Consell Municipal de Salut de l'Escala, celebrat el 26 de novembre.