El consum de carburants d'automoció va baixar un 17,9% l'any 2020, en plena pandèmia de la covid-19, segons el balanç energètic que ha publicat aquest dimecres el Govern. L'estudi fa referència a l'any 2019, però inclou un primer avanç sobre les xifres de consum d'energia de l'any 2020. Així, a banda de la disminució dels carburants d'automoció, també es constata una reducció del consum d'electricitat del 6,2% i una del 8% del gas natural. Per sectors, el consum en la indústria es va reduir un 7,9% i en els serveis un 12,2%, mentre que en l'àmbit domèstic va créixer un 1,9%. Pel que fa al balanç elèctric de l'any 2020, la producció bruta d'energia elèctrica a Catalunya va ser de 45.315,2 Gwh, el 54,9%, d'origen nuclear.

L'energia nuclear va ser la principal font per a la producció d'electricitat i va generar el 54,9% del total, seguida dels cicles combinats (12,2%) i les centrals hidroelèctriques (12%).

La producció d'electricitat amb energies renovables ha assolit el 19,8% del total. Tot i que el gruix de la generació renovable segueix recaient en les hidroelèctriques i malgrat l'estancament en la potència instal·lada d'energia eòlica (que ha generat un 5,8% de l'electricitat total), l'any 2020 s'ha caracteritzat per un gran increment de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic: es van posar en marxa 5.869 instal·lacions, 3,5 vegades més que l'any anterior, que van sumar un potència de 49,5 MW.

Pel que fa al 2019, el balanç energètic indica, segons el Govern, que s'està complint l'objectiu fixat pel Pla de l'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 pel que fa a estalvi i eficiència energètica, que es marcava com a fita disminuir un 20,2% el consum d'energia final respecte la tendència prevista.

Com a resultat de la tendència decreixent de la intensitat energètica primària (l'energia necessària per generar una unitat de PIB), el consum d'energia primària sense usos energètics ja es va situar el 2019 en 22.138,2 ktep, gairebé un 23% menys del que hauria estat si s'hagués seguit la tendència prevista.

El document també indica que la contribució de les energies renovables al consum brut d'energia final va ser del 9,9% (segons el criteri de la Directiva europea). Des de l'any 2014 no hi ha hagut una incorporació significativa d'energies renovables en el mix elèctric català, però tot i això el pes de les renovables ha crescut lleugerament els darrers anys, des del 7,3% de l'any 2014, gràcies al creixement de la biomassa per a ús tèrmic o dels biocarburants, afirmen les mateixes fonts.

Pel que fa al consum d'energia final (és a dir, l'energia que consumeixen els usuaris finals), a Catalunya l'any 2019 es van consumir 14.446,7 ktep, un 49,8% dels quals van ser productes petrolífers, un 25,1% energia elèctrica i un 20,4% gas natural. En el període 2014-2019 es constata una tendència al creixement del consum d'energia final, que es deu fonamentalment a l'increment de la demanda de combustibles per al transport, en especial per a l'aviació.

El principal sector consumidor d'energia va ser el transport, amb un 45,1% del total, mentre que la indústria va absorbir el 25,5% del demanda d'energia final, el sector domèstic un 14,7%, els serveis un 13,1% i el primari, un 1,6% del total.