La Sindicatura de Comptes ha detectat una manca de transferència d'ingressos del Servei Català de la Salut (CatSalut) a l'Institut Català de la Salut (ICS), i ha indicat que l'ICS va rebre 140.320.000 menys de finançament respecte a l'import dels serveis prestats i facturats al CatSalut. En un informe publicat ahir la Sindicatura va analitzar els comptes de l'ICS el 2015, quan l'ens no va poder comptabilitzar en el pressupost d'aquest exercici despeses realitzades per 139,70 milions per falta de crèdit pressupostari suficient. En analitzar una mostra de diversos hospitals, la Sindicatura va detectar «diverses incidències» en la fiscalització de les retribucions del personal en els comptes de l'ICS el 2015, relacionades amb la jornada laboral, els complements i els triennis percebuts, en analitzar una mostra de diversos hospitals. Per exemple, es va detectar falta de validació del càrrec adequat en assumptes sobre jornada laboral i hores extres, treballadors amb triennis duplicats per aparèixer com a «funcionaris» i «estatutaris» alhora, i un directiu que va cobrar un complement addicional per 8.300 euros sense que hi hagués la resolució del conseller.