10 de agost de 2018
10.08.2018

El Govern modifica l'avaluació a secundària per adequar-la al currículum per competències bàsiques

La principal novetat és que s'utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes

10.08.2018 | 11:56

El Departament d´Ensenyament ha modificat el model d´avaluació a l´educació secundària obligatòria, que es posarà en marxa a partir del curs vinent, per adequar-lo al currículum per competències bàsiques. Això suposa una continuïtat amb l´avaluació de primària i dona coherència al caràcter competencial del currículum durant l´ensenyament obligatori. El DOGC va publicar el juliol passat l´orde que en determina el procediment, els documents i els requisits formals.

La principal novetat d´aquesta avaluació és que s´utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d´assoliment de les competències s´empraran doncs les qualificacions qualitatives següents: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).

Una altra novetat es troba en l´avaluació dels àmbits transversals, atès que algunes competències d´aquests àmbits es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l´equip docent. Es tracta de les competències de l´àmbit digital -clau en el segle XXI- i de l´àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l´alumne.

De fet, la nova normativa preveu que l´equip docent haurà d´actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d´avaluació i en l´adopció de les decisions que en resultin. En la valoració del grau d´assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l´etapa, l´equip docent haurà d´adoptar les decisions per consens i, en cas que no s´hi arribi, per majoria simple. En cas d´empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

L´equip docent serà també el responsable d´informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l´avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d´assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l´etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l´equip docent, que contindrà l´orientació sobre l´itinerari formatiu i, si escau, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent.

En acabar l´etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica en relació a l´itinerari en l´ensenyament postobligatori i/o professionalitzador.

Acompanyar i millorar el procés d´aprenentatge dels alumnes

La finalitat de l´avaluació és acompanyar i millorar el procés d´aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d´assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Aquesta avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d´aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. En aquest sentit, cal destacar que l´alumne és part activa del seu procés d´aprenentatge i que l´avaluació li aporta l´orientació necessària per millorar-lo.

Així doncs, l´avaluació d´acord amb les competències bàsiques té dues funcions clau: d´una banda, regula el mateix procés d´aprenentatge i, d´una altra, qualifica tenint en compte el nivell d´assoliment de les competències per part dels alumnes, que inclou la posada en pràctica dels coneixements per resoldre noves situacions.

Els requisits per a l´obtenció del títol de l´ESO són els establerts en el Decret 187/2015, de 25 d´agost. L´alumne supera l´etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L´equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook