22 de octubre de 2017
22.10.2017

Totes les mesures de l'article 155

22.10.2017 | 06:30
Totes les mesures de l'article 155

egons l'escrit remès al Senat, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per a Catalunya tindrà una durada màxima de sis mesos (més els 54 dies des de la convocatòria de les eleccions), però el govern espanyol té la capacitat d'allargar el termini si fa una nova petició al Senat. Totes les mesures consten en un document de 21 pàgines on l'executiu de Mariano Rajoy desgrana tots els àmbits afectats.


cessament de puigdemont

i de tot el seu govern


«S'autoritza al Govern de la nació a cessar el president de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident i els consellers que integren el Consell de Govern» i «implicarà la substitució en l'exercici de totes les funcions que estatutària, legal i normativament els són pròpies com a president, vicepresident i consellers i com a titulars dels seus respectius departaments o conselleries».

L'exercici d'aquestes funcions «correspondrà als òrgans o autoritats que creï a aquest efecte o designi el Govern» espanyol.

El president del govern espanyol assumeix «la competència del president de la Generalitat per decretar la dissolució anticipada del Parlament de Catalunya o el fi de la legislatura i per a la convocatòria d'eleccions autonòmiques» en «el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació pel Senat de les mesures». Això no implica necessàriament que les eleccions tinguin lloc dins del termini de sis mesos, perquè segons va explicar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, també s'hi poden afegir els 54 dies que marca la LOREG entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració.


cessament de qualsevol

treballador de

l'administració


L'administració de la Generalitat «continua funcionant com l'organització administrativa ordinària, però sota les directrius dels òrgans o autoritats creats o designats pel Govern» espanyol, «que seran de compliment obligat per tot el personal, siguin funcionaris públics o empleats subjectes al règim laboral».

L'òrgan que es designi podrà «acordar el nomenament, el cessament o la substitució temporal de qualsevol autoritat, càrrec públic i personal de l'administració, així com els de qualsevol organismes, ens i entitats vinculades o dependents de la mateixa, i del seu sector públic empresarial».


control dels mossos


El document preveu que el control dels Mossos l'assumeixi directament un «òrgan o autoritat creat o designat» pel govern espanyol que donarà «instruccions directes i d'obligat compliment als membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya». «En cas que sigui necessari» els ministres autoritzen que els Mossos siguin «substituïts per efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat» que podrà ser «desplegada» a Catalunya.

«En cas d'incompliment» de les ordres dictades «es podrà procedir a la seva exigència» i demanar «responsabilitats patrimonials, comptables, penals o de qualsevol altre tipus».


control de les

finances


El govern espanyol adoptarà mesures de control de les finances per «garantir que els ingressos que correspon recaptar o rebre» a l'administració catalana «no es destini a activitats o finalitats vinculades o relacionades amb el procés secessionista». També per garantir «la prestació de serveis públics essencials, l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera».


control dels mitjans

de comunicació públics


Una altra de les àrees afectades per la intervenció són els mitjans públics per «garantir una informació veraç, objectiva i equilibrada, el pluralisme polític, social, cultural i amb l'equilibri territorial» des del «respecte als valors i principis continguts a la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya». L'Executiu espanyol també assumeix «el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya».


veto al parlament


«Mentre durin les mesures i fins a la constitució del nou Parlament sorgit de les eleccions» que s'hauran de celebrar, «el president del Parlament de Catalunya no podrà proposar candidat a la presidència de la Generalitat, ni el parlament català celebrar debat i votació d'investidura».

«No seran d'aplicació les funcions de control parlamentari» respecte «a les autoritats designades per al desenvolupament i execució de les mesures aprovades pel Senat». «Les facultats de seguiment i control sobre les mateixes correspondran» només «a l'òrgan que designi el Senat».

Les «propostes de resolució del Parlament» i «les declaracions institucionals [...] no es podran dirigir a les autoritats designades» per a l'aplicació del 155 i sempre «hauran de ser conformes a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a les resolucions del Tribunal Constitucional».

El Parlament haurà de sotmetre totes les seves iniciatives i esmenes a un control previ d'una «autoritat» designada pel govern espanyol que les podrà vetar i suspendre'n tota la tramitació. Així, per «garantir» que no es produeixen «discrepàncies», s'obliga a la Mesa a remetre-li «totes les proposicions de llei, propostes de reforma de l'Estatut, propostes de reforma del Reglament, esmenes, propostes de resolució o disposicions normatives» perquè «manifesti, en un termini de 30 dies, la seva conformitat o no a la tramitació».

A més, «no es podran sotmetre a debat i votació» les iniciatives i esmenes «mentre l'autoritat que es designi no hagi expressament atorgat la seva conformitat». Si les denega expressament, «quedaran suspesos tots els tràmits parlamentaris subsegüents».


blindatge de

l'«autoritat» estatal

El mecanisme estableix un blindatge de l'autoritat estatal que desplegarà el 155 i substituirà el Govern. Es «prohibeix» qualsevol acord, disposició, resolució o conveni administratiu «que contravingui les mesures» del 155. Aquesta autoritat podrà elaborar directrius, instruccions i protocols perquè l'Administració executi les mesures adoptades «en defensa i respecte de l'ordre constitucional». A més, no es podran tramitar expedients sancionadors contra els funcionaris que acatin aquestes ordres. L'incompliment suposarà el «trasllat al Ministeri Fiscal» per a l'exigència de «responsabilitat penal».

sancions

disciplinàries


L'Estat podrà imposar sancions disciplinàries als funcionaris o personal laboral de la Generalitat que no acatin les mesures, sense perjudici de posar-ho en coneixement de la Fiscalia.

modificació dels

departaments


L'acord faculta l'organisme o autoritat que es faci càrrec de la gestió de Catalunya a modificar els departaments de la Generalitat, així com les estructures orgàniques, ens i entitats vinculades o dependents de la Generalitat de Catalunya. Disposarà de «potestat d'organització, creació, modificació i extinció d'aquells organismes i entitats públiques creades o autoritzades per llei».

ajustar-se

a la normativa


L'exercici de les competències, facultats i funcions que s'atribueixi als òrgans o autoritats creats o designats pel Govern espanyol s'ajustarà a la normativa vigent, estatal o autonòmica.

Declaració d'invalidesa i ineficàcia de disposicions, actes i resolucions autonòmiques dictades tant pel Parlament com per la Generalitat que contravinguin les mesures acordades pel Senat. En aquest cas «seran nuls de ple dret i mancaran de cap efecte».


publicacions al dogc i

al butlletí del parlament


Tampoc tindrà validesa «qualsevol publicació al Diari Oficial de la Generalitat a (DOGC) o al Butlletí Oficial del Parlament sense l'autorització o en contra d'allò acordat pels òrgans o autoritats que designi el Govern».


temps en vigor

i modificació de les

mesures sobre la marxa


Les mesures estaran en vigor i seran d'aplicació «fins a la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, que resulti després de la celebració de les corresponents eleccions al Parlament de Catalunya» però mentrestant el govern espanyol té la possibilitat de plantejar al Senat les «modificacions o actualitzacions» que consideri oportú.

Les mesures autoritzades pel Senat, «entraran en vigor des del moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema