Figueres

La Fundació Dalí reitera la seva "legitimació per a protegir, gestionar i explotar" els drets d'imatge

rectificació de la notícia difosa per l'Agència Catalana de Notícies i publicada per aquest mitjà el passat dimecres

24.06.2016 | 13:05

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha sortit al pas de la informació difosa per l'Agència Catalana de Notícies-ACN i que amb el títol "El Suprem conclou que la Fundació Dalí "no té legitimitat" per protegir els drets d'imatge del pintor", vam publicar dimecres passat sobre el contingut de la sentencia dictada pel Tribunal Suprem el 20 de juny de 2016 amb la que es resol el recurs de cassació interposat per la Fundació Gala-Salvador Dalí.

La Fundació, la versió de la qual també va ser reproduïda per aquest mitjà, explica que "el contingut d'aquest article al·ludeix lògicament a aquesta Fundació, pero informa d'una forma totalment inexacta del contingut real de la sentencia del Tribunal Suprem, difonent una informació que pot causar un enorme perjudici a aquesta Fundació i a la seva missió fundacional de protecció i defensa del llegat immaterial de Salvador Dalí".

Per aquest motiu, la Fundació ha volgut exercir "el dret de rectificació regulat per la Llei Organica 2/1984, sol·licitant-li que es publiqui al més aviat possible, en el mateix diari, amb rellevancia similar a aquella en la que s'ha publicat o difós la notícia, la següent rectificació" a la informació difosa per l'agència ACN.

"Rectificació de la notícia publicada en l'edició d'aquest diari de 22 de juny de 2016 sobre la sentencia del Suprem relativa a la legitimitat de la Fundació Dalí per a protegir drets d'imatge: la sentencia tan sols afecta a la vessant moral del dret d'imatge, pero no incideix en la legitimació de la Fundació Dalí per a protegir, gestionar i explotar la vessant patrimonial i económica de tal dret". La sentencia del Tribunal Suprem es limita a abordar la legitimació de la Fundació Dalí en relació amb el dret d'imatge regulat per la Llei Organica 1/1982 sobre protecció del dret a l'honor, a la intimitat i a la propia imatge, que limita el seu ambit a l'anomenada vessant moral o constitucional del dret d'imatge. Com expressament assenyala la sentencia, el contingut d'aquesta vessant del dret d'imatge no és el patrimonial o económic, sinó el relatiu al menyscabament o lo lesió del mateix, bé perqué la utilització de la imatge s'ha fet d'una manera objectivament denigrant, bé perqué s'hagi realitzat d'una manera no concordant amb la conducta que el difunt va observar en vida.

La sentencia també aclareix específicament que les accions relatives a l'explotació comercial o publicitaria del nom o la imatge del difunt, alienes a qualsevol menyscabament o lesió de la seva memoria, no s'enquadren en l'ambit d'aplicació de la citada llei organica. La sentencia s'ha dictat en un procediment en el que - a més de moltes altres accions que varen ser totalment estimades - la Fundació Dalí exercia una acció per infraccions de drets d'imatge de Salvador Dalí en base i amb fonament a la indicada llei organica, pel que el Tribunal Suprem s'ha limitat a valorar la legitimació de la Fundació Dalí respecte a la vessant moral o constitucional del dret d'imatge de Salvador Dalí, sense entrar en la vessant patrimonial d'aquest dret (l'explotació comercial o publicitaria del mateix), pel que l'abast de la sentencia no afecta a tal vessant, al quedar tora de la regulació de la llei organica.

Per tant es procedeix a rectificar en el sentit indicat la noticia publicada en l'edició d'aquest diari de 22 de juny de 2016, ja que no és cert que el Suprem hagi conclos –en termes tan generics– que la Fundació no té legitimitat per a protegir els drets d'imatge del pintor, sinó tan sois que no la té pera protegir la vessant moral o constitucional d'aquests drets, sense haver-se manifestat respecte de la legitimació de la Fundació pera explotar comercialment i publicitaria la imatge de Salvador Dalí com un dret amb contingut patrimonial.

Aquesta vessant de la imatge de Salvador Dalí com a dret patrimonial amb valor economic forma part de l'herencia de l'artista, que aquest va llegar en testament a l'Estat Espanyol, l'administració i gestió de la qual té encomanada la Fundació Dalí. La Fundació Dalí, per tant, no ha estat privada de cap legitimació respecte de l'explotació comercial i publicitaria del dret d'imatge de Salvador Dalí, i la sentencia el Suprem únicament incideix en que davant una actuació que menyscabi o lesioni la imatge de l'artista (denigrant-lo o de manera no concordant amb la seva conducta en vida), la Fundació Dalí no podra actuar en la seva defensa. La Fundació Dalí considera que l'encarrec que li va fer expressament Salvador Dalí de defensar la seva memoria, inclou també la vessant moral i constitucional del seu dret d'imatge, pel que esta valorant la interposició d'un recurs d'empara contra la sentencia del Suprem".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Les nostres subscripcions, s'assaboreixen
Enllaços recomanats: Premis cinema